Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

23.3.2017

Komunikace s Centrem v rámci administrace projektů IROP

Dovolujeme si upozornit všechny žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu, že primárním komunikačním nástrojem s Centrem ve věci administrace projektů je systém MS2014+, kde je komunikace automaticky přiřazena odpovědným pracovníkům Centra.
Centrum primárně neočekává komunikaci jinou formou (pošta, datová schránka, e-mail atd.).

23.3.2017

Zámek Dobříš, pevnost v Dobrošově i broumovské kostely. Kulturní památky dostanou na rozvoj tři miliardy korun z evropských fondů

Celkem 54 projektů uspělo se svou žádostí o finanční podporu z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekty k obdržení příspěvku z EU ve výši tři miliardy korun doporučilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky. To právě dokončilo hodnocení projektů podaných ve výzvě IROP č. 13 "Revitalizace vybraných památek".

16.3.2017

Hasiči ve Zvoli převzali novou cisternu spolufinancovanou z IROP

V sobotu 11. března převzal hasičský sbor obce Zvole novou cisternovou automobilovou stříkačku. Projekt "Velkokapacitní požární cisterna JSDH Zvole pro hašení požárů v období sucha" za více než 7 milionů korun se financoval z Integrovaného regionálního operačního programu; přispěl také Středočeský kraj a deseti procenty i sama obec. Fotografie cisterny jsou k dispozici v těle článku.

8.3.2017

Centrum pro regionální rozvoj zřídilo specializované pracoviště pro konzultace žadatelů ve Specifickém cíli 1.1

V rámci zefektivnění administrace projektů přistoupilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky ke zřízení specializovaného pracoviště pro konzultace žadatelů ve Specifickém cíli 1.1, konkrétně pro výzvu č. 1 - "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy" a plánovanou výzvu č. 70 - "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II". Specializované pracoviště je zřízeno v Územním odboru IROP pro Královéhradecký kraj.

3.3.2017

Centrum zveřejnilo kontrolní listy pro hodnocení žádostí o podporu z IROP

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zveřejnilo kontrolní listy pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektů. Žadatelé je mohou použít při přípravě žádostí o dotaci a při předběžné kontrole souladu žádostí s podmínkami výzev IROP. Kontrolní listy k jednotlivým výzvám naleznete zde.

2.3.2017

Centrum pro regionální rozvoj dokončilo hodnocení výzvy č. 21 IROP "Muzea"

Centrum pro regionální rozvoj České republiky dokončilo hodnocení projektů podaných žadateli o finanční podporu ve výzvě č. 21 "Muzea", která je součástí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzva byla zaměřena na zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v celé České republice mimo území hl. m. Prahy. K poskytnutí dotace z IROP bylo doporučeno 39 projektů za více než 1,6 mld. Kč, které budou hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

1.3.2017

Aktualizace Pokynů pro příjemce ke kontrole u programů Interreg Central Europe, Interreg Danube a Interreg Europe

K 1. 3. 2017 došlo k aktualizaci Pokynů pro příjemce ke kontrole u programů Interreg Central Europe, Interreg Danube a Interreg Europe. V rámci aktualizace došlo k jediné změně, která se týká Přílohy 2 (Přehled maximálních hodinových sazeb). Tato příloha byla z Pokynů pro příjemce ke kontrole odstraněna a nově je dostupná na stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky zde

1.3.2017

Kontrolní list k výzvě č. 37 IROP "Energetické úspory v bytových domech II"

K 28. únoru 2017 byl zveřejněn kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektu. Žadatelé ho mohou použít při přípravě žádostí o dotaci a při předběžné kontrole souladu žádostí s podmínkami výzvy č. 37 IROP "Energetické úspory v bytových domech II".

Platnou verzi naleznete zde.

28.2.2017

EÚS - uveřejněn přehled mzdových sazeb typových pozic

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo přehled maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ. Přehled mzdových sazeb typových pozic je účinný od 1.3.2017 a naleznete jej zde.

28.2.2017

Centrum pro regionální rozvoj dokončilo hodnocení výzvy č. 12 IROP "Sociální podnikání"

Výzva č. 12 "Sociální podnikání" je v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) první výzvou, kterou vyhodnotilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky. K poskytnutí dotace z IROP bylo doporučeno 9 projektů za více než 31 mil. Kč, které jsou zaměřeny na vznik nových i rozvoj již existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality    a mimo hlavní město Prahu.

22.2.2017

Energetické úspory v bytových domech - zjednodušení administrace a poradenská pomoc žadatelům

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jakožto Řídicí orgán IROP reaguje na potřeby vlastníků bytových domů, kteří chtějí využít evropské dotace na snížení energetické náročnosti budov. Od března letošního roku proto podpoří čerpání těchto peněz snížením počtu požadovaných dokumentů pro přiznání dotace a zároveň rozšíří systém bezplatné poradenské pomoci žadatelům.

16.2.2017

Informace pro žadatele a příjemce IROP v souvislosti s ukončením příjmu žádostí u výzev zaměřených na podporu infrastruktury základních škol

Dne 14. února 2017 byl ukončen příjem žádostí v 46. a 47. výzvě IROP "Infrastruktura základních škol", v rámci kterých Centrum pro regionální rozvoj České republiky obdrželo 838 žádostí v hodnotě 9,5 miliardy Kč, což představuje více než pětinásobek alokované částky na tyto výzvy. Rádi bychom v souvislosti s vysokým počtem podaných žádostí informovali žádatele a příjemce o opatřeních, ke kterým Centrum přistoupilo. (Více v těle článku.)

6.2.2017

V oblastech se sociálně vyloučenými lokalitami je více než čtyřikrát větší zájem o podporu sociálního podnikání

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu projektů zaměřených na vybudování, rozšíření a vybavení sociálních podniků. Byl zaznamenán více než čtyřnásobně větší zájem o projekty z území obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami, než představuje alokovaná částka.

3.2.2017

O energetické úspory v bytových domech je velký zájem

Celkem 408 projektů podali žadatelé o evropské dotace ve výzvě č. 37 "Energetické úspory v bytových domech II". Tím se stala výzvou s největším počtem podaných žádostí o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na aktivity směřující k úsporám energií v bydlení a z Evropského fondu pro regionální rozvoj je v ní k dispozici 3,5 mld. Kč.

26.1.2017

Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje IROP

Ve čtvrtém čísle Zpravodaje IROP naleznete informace, které se týkají integrovaných výzev pro komunitně vedný místní rozvoj. Dále zde naleznete aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2017, doporučení a tipy pro přípravu interních postupů místních akčních skupin pro vyhlašování integrovaných výzev a další zajímavé informace. Zpravodaj je ke stažení zde.

24.1.2017

První letošní výzva IROP přispěje 1,9 mld. korun ke zkvalitnění vzdělávání v regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvu IROP v roce 2017 pro místní akční skupiny na podání žádosti o podporu. Cílem výzvy "Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" je podpořit infrastrukturu předškolního vzdělávání, základních škol, středních a vyšších odborných škol a infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

17.1.2017

Cíl 2 - výklad ve věci postupu při zadávání zakázek

Dne 16. ledna 2017 MMR v pozici ŘO/NO a NK pro programy Cíle 2 vydal výklad ve věci postupu při zadávání zakázek, které jsou realizovány mimo režim zákona dle tzv. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 do doby vydání jeho aktualizované verze ve vazbě na zákon č. 134/2016Sb. Výklad naleznete pod tímto odkazem.

20.12.2016

Přečtěte si nejnovější číslo newsletteru Centra

Dnes vyšlo nejnovější číslo newsletteru Centra, zaměřené na pokrok v Centru v roce 2016 a výhled na rok 2017. Newsletter také mimo jiné nabízí rady, jak se vyvarovat chyb při podávání žádostí, či článek o projektech spolufinancovaných z IOP, které získávají různá ocenění. Newsletter je k dispozici volně ke stažení zde. Přejeme příjemné čtení!

15.12.2016

Česko - polský program schválil projekty za více než 900 milionů korun

Ve dnech 8. - 9. prosince proběhlo v Harrachově 7. zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR - Polsko, kde byly mimo jiné doporučeny k financování standardní projekty v prioritních osách 2 a 4. V prioritní ose 2, která je zaměřena na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů, bylo schváleno celkem 25 projektů za více než 25 mil. eur. Ve čtvrté prioritní ose, která je směřována na spolupráci institucí a komunit, bylo schváleno k financování celkem 27 projektů za více než 8 mil. eur. Celková schválená částka tak dosahuje téměř miliardy Kč.

13.12.2016

IROP v číslech: kolik bylo zatím podáno žádostí a o které výzvy je největší zájem?

V červenci 2015 byly vyhlášeny první výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Tyto výzvy se týkaly rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností. Od té doby bylo vyhlášeno už více než 60 výzev zaměřených na vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

14.6.2015

Publikace o úspěšných projektech IOP

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu představuje formou publikace 25 úspěšných projektů realizovaných v IOP. Publikace je v elektronické podobě ke stažení na stránkách Strukturálních fondů.


Archiv novinek