Centrum pro regionální rozvoj
České republiky  • Česky
  • English


Úvodní slovo Mgr. Markéty Reedové

Vážení čtenáři,
Centrum pro regionální rozvoj ČR se dlouhodobě snaží o maximální efektivitu svého fungování a neustálé zlepšování kvality služeb poskytovaných našim klientům, ... »

Kontakty

Mapa  Severozápadní Čechy Jihozápadní Čechy Praha Střední Čechy Jižní Morava Severovýchodní Čechy Střední Morava Moravskoslezsko

Národní politika kvality IOP - KVALITA ŽIVOTA Regionální informační servis (RIS) Mapový server

Novinky

19.5.2015

Otevřená výběrová řízení na volné pozice

Centrum pro regionální rozvoj České republiky jakožto Zprostředkující subjekt pro operační program IROP rozšiřuje svůj tým pracovníků o nové pozice jak na pražské centrále, tak na regionálních pracovištích. Přehled aktuálně vypsaných pozic je k dispozici v sekci O nás -> Volná místa.

15.5.2015

Transformace Centra pro regionální rozvoj ČR

V souladu s rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 58/2015 dojde od 1. 6. 2015 k transformaci organizace - bude zrušena ve stávající podobě jako příspěvková organizace MMR a veškerá práva a povinnosti přejdou na státní příspěvkovou organizaci, která byla zřízena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Organizace bude působit pod názvem Centrum pro regionální rozvoj České republiky a s novým IČ 04095316. O podrobnostech transformace budeme dále informovat.

5.5.2015

Aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP

ŘO OPTP dne 29. 4. 2015 provedl revizi Příručky pro žadatele a příjemce v Operačním programu Technická pomoc. Účinnosti nabývá od 30. 4. 2015. Předmětem aktualizace byla úprava textu v kapitole 5.5 - specifikace termínu možnosti provádění změn, v kapitole 7.1. - upřesnění zasílání Hlášení o udržitelnosti, v kapitole 7.2 - termín archivace dokumentů a úprava textu Podmínek realizace projektu - přílohy č. 3c, 3d, 3e a 3e2. Aktuální znění příručky ke stažení zde.

31.3.2015

Pobočka Písek přestěhována

Od pondělí 30. března působí naše pobočka Jihozápad v Písku v nových prostorách na adrese Otakara Ševčíka 1943. Aktualizované kontakty na pracovníky pobočky zde.

13.2.2015

Revize Příručky pro příjemce a žadatele ve 27. Výzvě IOP

S platností od 12. 2. 2015 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve 27. výzvě programu IOP, oblasti intervence 3.4 "Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS". Úpravy se týkaly technických parametrů v rámci způsobilosti výdajů.

30.1.2015

Aktualizace Náležitostí dokladování IOP

Dne 30. ledna 2015 byly schváleny změny v dokumentu "Náležitosti dokladování" na základě vydaného Usnesení vlády č. 444/2014. Aktualizace a doplnění se týká zejména mzdových výdajů a jejich dokládání u projektů technické pomoci IOP (prioritní osa 6.1 a 6.2).

7.1.2015

CRR ČR oceněno jako nejlepší partner projektu Subcontractor Connect

Pracoviště EEN při CRR ČR patří k dlouholetým partnerům obchodních jednání při švédském strojírenském veletrhu Elmia Subcontractor. U příležitosti jejich jubilejního desátého ročníku byly uděleny výroční ceny. Cenu pro nejlepšího partnera projektu obdrželo Centrum pro regionální rozvoj ČR, které na těchto jednáních spolupracuje již od samotného začátku.

12.12.2014

Navýšení alokace u 27. výzvy v IOP 3.4

Dne 10. prosince 2014 byla navýšena alokace u 27. výzvy v oblasti intervence 3.4 IOP "Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik". Výzva byla navýšena o 141 623 600 Kč (podíl ERDF) na konečných 488 616 000 Kč (podíl ERDF).

5.12.2014

Navýšení alokace u 22. výzvy v IOP 2.1

Dne 4. prosince 2014 byla navýšena alokace u 22. výzvy v oblasti intervence 2.1 IOP "Zavádění ICT v územní veřejné správě". Výzva byla navýšena o 297 mil. Kč (podíl SF) na konečných 697 mil. Kč (podíl SF).

5.12.2014

Navýšení alokace u 24. výzvy v IOP 5.1

Dne 3. prosince 2014 byla navýšena alokace u 24. výzvy v oblasti intervence 5.1 IOP "Národní podpora využívání potenciálu kulturního dědictví". Výzva byla navýšena o 68 mil. Kč (podíl SF) a 12 mil. Kč (podíl státního rozpočtu).

1.12.2014

Organizační změny v CRR ČR

K 1. 12. 2014 byla z organizačních důvodů zrušena pobočka Praha / Střední Čechy, která je nově začleněna pod Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP, oddělení realizace projektů. Kontaktní osoby a kontaktní údaje pro příjemce v programech IOP, OPTP a Cíl 3 zůstávají beze změny.

26.11.2014

Změna v Náležitostech dokladování pro OP Central Europe

S platností od 27. 11. 2014 byla do Náležitostí dokladování doplněna povinnost příjemců předkládat seznam zaměstnanců, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou více než jednu pracovní smlouvu/DPČ/DPP - pro projekt i mimo něj. Nové Náležitosti dokladování najdete zde. Náležitosti dokladování pro ostatní operační programy zůstávají beze změny.

24.11.2014

Navýšení alokace pro IOP 4.1, výzvu 25

Vzhledem k mimořádnému uvolnění úspor v realizovaných projektech a k převisu podaných žádostí o podporu rozhodl Řídicí orgán IOP dne 21. listopadu 2014 o navýšení finanční podpory u výzvy č. 25, oblast intervence 4.1 "Národní podpora cestovního ruchu" na částku 364 156 278 Kč.

20.11.2014

Aktualizace 3. výzvy v oblasti intervence 5.1 IOP

19. 11. 2014 byla aktualizována 3. výzva v IOP 5.1 a současně i Příručka pro žadatele a příjemce. Výzva umožňuje prodloužení realizace projektu do 30. 9. 2015, pokud příjemce řádně zdůvodní nedodržení harmonogramu a důvody prodloužení budou v souladu s PŽP. Přílohy Příručky aktualizovány nebyly.

19.11.2014

Informace pro příjemce v programech Cíle 3

Připomínáme příjemcům, kteří jsou územním samosprávným celkem typu obec, město a městys, že jsou v případě změny statutárního zástupce v důsledku nedávných komunálních voleb povinni dle programové dokumentace tuto změnu ohlásit. Postup hlášení se řídí Příručkou pro příjemce pro každou hranici, podrobnosti jsou uvedeny v textu novinky.

13.11.2014

Informace pro příjemce v Integrovaném operačním programu

Připomínáme příjemcům, kteří jsou územním samosprávným celkem typu obec, město a městys, že jsou v případě změny statutárního zástupce v důsledku nedávných komunálních voleb povinni dle Příručky pro žadatele a příjemce tuto změnu ohlásit. Podrobnosti v textu novinky.

8.9.2014

FAQ pro IOP 4.1, 25. výzva

Na záložce k 25. výzvě IOP byly zveřejněny FAQ (nejčastěji kladené otázky) týkající se zpracování projektových žádostí, veřejné podpory a způsobilosti výdajů pro IOP 4.1 (Národní podpora cestovního ruchu), 25. výzvu.

7.7.2014

Revize výzvy č. 18 a výzvy č. 19 IOP

Dne 02. 07. 2014 došlo k revizi výzvy č. 18 pro oblast intervence 3.4 IOP a k revizi výzvy č. 19 pro oblast intervence 2.1 IOP. Podrobnosti v textu novinky.

14.4.2014

Souhrn dokumentace pro kontrolu ZŘ/VŘ

Útvar řízení administrace veřejných zakázek zpracoval souhrn dokumentů, které je nutno předložit na CRR ČR při kontrole zadávacího/výběrového řízení realizovaného v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu.

27.1.2014

Prodloužení maximálního termínu realizace projektů v IOP 3.1

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Pokyny k Výzvám č. 6, 7 a 8 v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 3.1. Pokyny se týkají prodloužení maximálního termínu realizace projektů, který byl výzvami stanoven na 30. 6. 2015. Nově se termín realizace projektů prodlužuje do 30. 11. 2015. Toto prodloužení termínu bude schvalovat ŘO IOP a mělo by být povolováno pouze ve výjimečných případech.

24.1.2014

Program JESSICA otevřen pro příjem žádostí

Již nyní je možné předkládat první žádosti o financování z Programu JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění moderního sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov. Prostředky z Integrovaného operačního programu jsou určeny na obnovu sídlišť a městských čtvrtí vymezených v Integrovaných plánech rozvoje měst. Možnost půjček se týká celkem 41 měst po celé České republice.

22.8.2013

Dokumenty ke kontrolám v IOP

V sekci IOP -> Dokumenty byly zveřejněny dokumenty, které mají příjemci předložit ke kontrole zrealizovaného výběrového řízení (v rozdělení dle jednotlivých typů výběrových řízení). Dále byly zveřejněny dokumenty, které mají příjemci předložit v oblasti intervence 2.1 ke kontrole věcné způsobilosti výdajů při předložení žádosti o platbu.

26.6.2013

Informace pro příjemce v IOP 3.1

Na webu CRR byly zveřejněny prezentace a manuály pro příjemce v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 3.1 (Služby v oblasti sociální integrace), týkající se zejména zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

11.6.2013

Databáze judikátů k veřejným zakázkám

Centrum pro regionální rozvoj zpracovalo podrobný přehled rozsudků soudů a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek. V databázi více než tisícovky judikátů lze filtrovat podle jednotlivých parametrů, součástí jsou i hypertextové odkazy přímo na příslušné dokumenty.


Archiv novinek