Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

24.2.2017

Programy Cíle 2 - způsobilost výdajů na pořízený majetek

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programů Cíle 2 vydalo dne 24. 2. 2017 stanovisko, které se vztahuje ke způsobilosti výdajů na pořízený majetek v případě, kdy majetek není plně nebo po celou dobu používán pro realizaci projektu.

24.2.2017

Dalších deset miliard na zlepšení stavu silnic v regionech České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v Integrovaném regionálním operačním programu. Bude tak pokračovat podpora významných investic do krajské silniční sítě, která byla v IROP zahájena v jeho 1. výzvě v roce 2015. Pro novou výzvu je celkem připraveno 10,4 miliardy korun, žádosti lze podávat od 20. března 2017.

22.2.2017

Energetické úspory v bytových domech - zjednodušení administrace a poradenská pomoc žadatelům

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jakožto Řídicí orgán IROP reaguje na potřeby vlastníků bytových domů, kteří chtějí využít evropské dotace na snížení energetické náročnosti budov. Od března letošního roku proto podpoří čerpání těchto peněz snížením počtu požadovaných dokumentů pro přiznání dotace a zároveň rozšíří systém bezplatné poradenské pomoci žadatelům.

21.2.2017

Lepší vybavení pro hasiče, záchranáře a policii na venkově - IROP rozdělí 475 mil. Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu na podporu projektů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem výzvy je pořídit specializovanou techniku a vybavení pro složky Integrovaného záchranného systému (dále také IZS)     a rovněž stavební úpravy a vybudování stanic základních složek IZS v územích, kde je třeba řešit následky klimatických změn. Ve výzvě je připraveno 475 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí bude zahájen 3. března 2017.

17.2.2017

Integrované projekty v IROP - miliardy korun do území

Řídicí orgán IROP uveřejňuje aktuální informace k integrovaným výzvám ITI (integrované územní investice) a IPRÚ (integrované plány rozvoje území) v Integrovaném regionálním operačním programu.

16.2.2017

Řídicí orgán IROP pořádá seminář k přípravě a následné implementací finančního nástroje IROP

Řídicí orgán IROP tímto zve zástupce všech potenciálních zájemců o roli správce finančního nástroje (FN) IROP na seminář, který pořádá v souvislosti s přípravou a následnou implementací FN IROP. Setkání se uskuteční dne 2. 3. 2017 od 9.00 hod. v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj, Jednací sál AVI, Staroměstské nám. 6, Praha 1. Předpokládaná doba trvání je 3 hodiny.

16.2.2017

Informace pro žadatele a příjemce IROP v souvislosti s ukončením příjmu žádostí u výzev zaměřených na podporu infrastruktury základních škol

Dne 14. února 2017 byl ukončen příjem žádostí v 46. a 47. výzvě IROP "Infrastruktura základních škol", v rámci kterých Centrum pro regionální rozvoj České republiky obdrželo 838 žádostí v hodnotě 9,5 miliardy Kč, což představuje více než pětinásobek alokované částky na tyto výzvy. Rádi bychom v souvislosti s vysokým počtem podaných žádostí informovali žádatele a příjemce o opatřeních, ke kterým Centrum přistoupilo. (Více v těle článku.)

6.2.2017

V oblastech se sociálně vyloučenými lokalitami je více než čtyřikrát větší zájem o podporu sociálního podnikání

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu projektů zaměřených na vybudování, rozšíření a vybavení sociálních podniků. Byl zaznamenán více než čtyřnásobně větší zájem o projekty z území obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami, než představuje alokovaná částka.

3.2.2017

O energetické úspory v bytových domech je velký zájem

Celkem 408 projektů podali žadatelé o evropské dotace ve výzvě č. 37 "Energetické úspory v bytových domech II". Tím se stala výzvou s největším počtem podaných žádostí o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na aktivity směřující k úsporám energií v bydlení a z Evropského fondu pro regionální rozvoj je v ní k dispozici 3,5 mld. Kč.

26.1.2017

Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje IROP

Ve čtvrtém čísle Zpravodaje IROP naleznete informace, které se týkají integrovaných výzev pro komunitně vedný místní rozvoj. Dále zde naleznete aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2017, doporučení a tipy pro přípravu interních postupů místních akčních skupin pro vyhlašování integrovaných výzev a další zajímavé informace. Zpravodaj je ke stažení zde.

24.1.2017

První letošní výzva IROP přispěje 1,9 mld. korun ke zkvalitnění vzdělávání v regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvu IROP v roce 2017 pro místní akční skupiny na podání žádosti o podporu. Cílem výzvy "Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" je podpořit infrastrukturu předškolního vzdělávání, základních škol, středních a vyšších odborných škol a infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

17.1.2017

Cíl 2 - výklad ve věci postupu při zadávání zakázek

Dne 16. ledna 2017 MMR v pozici ŘO/NO a NK pro programy Cíle 2 vydal výklad ve věci postupu při zadávání zakázek, které jsou realizovány mimo režim zákona dle tzv. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 do doby vydání jeho aktualizované verze ve vazbě na zákon č. 134/2016Sb. Výklad naleznete pod tímto odkazem.

4.1.2017

Konzultační dny odboru Evropské územní spolupráce v Liberci

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zve kooperační partnery Programu spolupráce Česká republika - Sasko 2014 - 2020, partnery programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, partnery meziregionálního programu Interreg EUROPE a partnery nadnárodních programů Interreg CENTRAL EUROPE a Interreg DANUBE z Libereckého kraje, jejichž projekt byl schválen, na konzultační dny, které se uskuteční v Liberci. Více informací v těle zprávy.

4.1.2017

URBACT III - zveřejněn formulář Soupisky výdajů-finanční zprávy

V návaznosti na zveřejnění formuláře Soupisky výdajů-finanční zprávy (formulář č. 7), který je součástí Pokynů pro příjemce ke kontrole pro program URBACT III, Centrum pro regionální rozvoj České republiky zveřejňuje upřesnění ke způsobu jeho vyplňování. Předmětem upřesnění je ustanovení a použití správného směnného kurz CZK/EUR ve sloupci N formuláře č. 7 - soupisky výdajů - finanční zprávy.

20.12.2016

Přečtěte si nejnovější číslo newsletteru Centra

Dnes vyšlo nejnovější číslo newsletteru Centra, zaměřené na pokrok v Centru v roce 2016 a výhled na rok 2017. Newsletter také mimo jiné nabízí rady, jak se vyvarovat chyb při podávání žádostí, či článek o projektech spolufinancovaných z IOP, které získávají různá ocenění. Newsletter je k dispozici volně ke stažení zde. Přejeme příjemné čtení!

15.12.2016

Česko - polský program schválil projekty za více než 900 milionů korun

Ve dnech 8. - 9. prosince proběhlo v Harrachově 7. zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR - Polsko, kde byly mimo jiné doporučeny k financování standardní projekty v prioritních osách 2 a 4. V prioritní ose 2, která je zaměřena na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů, bylo schváleno celkem 25 projektů za více než 25 mil. eur. Ve čtvrté prioritní ose, která je směřována na spolupráci institucí a komunit, bylo schváleno k financování celkem 27 projektů za více než 8 mil. eur. Celková schválená částka tak dosahuje téměř miliardy Kč.

13.12.2016

IROP v číslech: kolik bylo zatím podáno žádostí a o které výzvy je největší zájem?

V červenci 2015 byly vyhlášeny první výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Tyto výzvy se týkaly rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností. Od té doby bylo vyhlášeno už více než 60 výzev zaměřených na vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

7.12.2016

Více než 1 miliarda korun z IROP může být použita na zapojení sociálně vyloučených osob na trh práce

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první prosincové výzvy na podání žádosti o podporu integrovaných projektů v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem těchto výzev je podpořit vznik a rozvoj sociálních podniků, prostřednictvím kterých si sociálně vyloučené osoby budou moci snadněji najít cestu na trh práce. Celkem je ve všech výzvách připraveno přibližně 1 049 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí bude zahájen 16. 12. 2016.

14.6.2015

Publikace o úspěšných projektech IOP

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu představuje formou publikace 25 úspěšných projektů realizovaných v IOP. Publikace je v elektronické podobě ke stažení na stránkách Strukturálních fondů.


Archiv novinek