Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

23.9.2016

Matchmaking Business Meetings FOR ARCH 2016

Již čtvrtý ročník mezinárodních obchodních jednání Matchmaking Business Meetings FOR ARCH se uskutečnil při stavebním veletrhu FOR ARCH se na výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech dne 22. září 2016.  Letošní účast byla rekordní, celkem se přihlásilo 121 firem z 12 zemí!  Akci uspořádali členové sítě Enterprise Europe Network (EEN) Centrum pro regionální rozvoj České republiky a Handwerkskammer Dresden za spolupráce dalších partnerů ze sítě EEN a dalších institucí a partnerů.

22.9.2016

Aktualizace výzev IROP č. 32 a 33 "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)"

Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci textů výzev a Specifických pravidel výzev IROP č. 32 "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol" a č. 33 "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SVL". Hlavní změnou je rozlišení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná. Více informací naleznete zde (výzva č. 32) a zde (výzva č. 33).

21.9.2016

Centrum pro regionální rozvoj zavádí opatření k jednodušší a rychlejší administraci projektů

V rámci efektivnější administrace projektů zavádí Centrum pro regionální rozvoj České republiky ve spolupráci s řídicím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu řadu opatření a postupů, jejichž cílem je celkové zjednodušení a zrychlení procesu hodnocení předložených žádostí o podporu. Aktuálně zrealizovaná opatření spočívají zejména v zajištění dostatečné informovanosti žadatelů, snížení chybovosti v žádostech o podporu, zefektivnění průběhu komunikace s žadatelem, informování potenciálních žadatelů o situaci ve výzvě, úpravě dílčích postupů v procesu hodnocení atd.  Více informací o těchto opatřeních naleznete v textu článku.

20.9.2016

Výroční konference k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v České republice

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu pořádá pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Státním fondem životního prostředí ČR, Státním fondem rozvoje bydlení a odborníky na energetickou náročnost Výroční konferenci k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR. 

14.9.2016

Cestovat veřejnou dopravou lze i komfortněji. IROP podpoří 8,5 miliardami korun udržitelné formy dopravy

Nové přestupní terminály, záchytná parkoviště nebo například pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Nejen to nabízejí nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, které vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Jsou zaměřené na zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v nejvýznamnějších městských aglomeracích v České republice. Příjem žádostí bude zahájen 15. září 2016.

13.9.2016

Aktualizace specifických pravidel pro výzvu č. 6 "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS" IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP aktualizovalo Specifická pravidla pro výzvu č. 6 "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS" IROP ze specifického cíle 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin". Hlavním změnou je vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace po prvním hodnocení strategie s výrokem ANO nebo ANO s VÝHRADOU. Podrobnosti jsou uvedeny ve Specifických pravidlech. 

12.9.2016

Centrum nově nabízí služby specialistů na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Centrum pro regionální rozvoj České republiky vychází vstříc žadatelům v oblasti vzdělávání (specifický cíl 2.4 IROP) rozšířením řad svých specialistů. Pro konzultace projektových žádostí  a podporu žadatelům jsou nově v každém kraji připraveni specialisté na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Kontakty na ně jsou uvedeny v kontaktech na krajská pracoviště (link) nebo přímo v textu této novinky.

8.9.2016

Přehled seminářů k výzvám IROP č. 46 a 47 "Infrastruktura základních škol (SVL)"

Centrum pro regionální rozvoj České republiky spolu s Ministerstem pro místní rozvoj ČR vás tímto zvou na semináře pro žadatele k výzvám č. 46 "Infrastruktura základních škol" a č. 47 "Infrastruktura základních škol (SVL)". Na centrálním semináři v Praze a krajských seminářích budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohami žádostmi o podporu apod. 

7.9.2016

Vyhlášen nový ročník soutěže "Navrhni projekt a vyhraj"

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další ročník oblíbené soutěže pro středoškolské studenty "Navrhni projekt 2016". Soutěžní týmy si mohou vyzkoušet navrhnout, připravit a následně obhájit vlastní projekt s podporou evropských fondů. Projekty je možné zasílat do 16. listopadu 2016. Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny. Více informací naleznete na stránkách soutěže.

7.9.2016

Na obnovu památek je v nové výzvě IROP připraveno přes 1,8 miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání individuálních projektů na revitalizaci vybraných památek v Integrovaném regionálním operačním programu. Výzva "Revitalizace kulturních památek II." podpoří například obnovu památek, opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizaci jejich sociálního zázemí. Pro tuto výzvu je celkem připraveno více než 1,8 miliardy korun. Žádosti lze podávat od 31. října 2016.

6.9.2016

Aktualizace ve výzvách č. 34 a 35 "Sociální bydlení (pro SVL)"

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje, že dne 5.9. 2016 byla aktualizována Specifická pravidla výzvy č. 34 a Specifická pravidla výzvy č. 35 "Sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách". Hlavním předmětem aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k  výzvě č. 34 "Sociální bydlení" a výzvě č. 35 "Sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách" byla úprava názvosloví celkové plochy bytu pro výpočet celkových způsobilých výdajů na m2. Dále bylo do způsobilých výdajů přidáno  pořízení okolní zeleně bytového domu a došlo k úpravě způsobilých příjemců dle definice ETHOS. 

6.9.2016

Přehled seminářů k výzvě IROP č. 49 "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II."

Centrum pro regionální rozvoj České republiky spolu s Ministerstem pro místní rozvoj ČR vás tímto zvou na semináře pro žadatele k výzvě č. 49 "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.". Na centrálním semináři v Praze a krajských seminářích budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohami žádostmi o podporu apod. 

2.9.2016

Centrum spouští nový způsob informování žadatelů o průběhu hodnocení jejich Žádosti o podporu z programu IROP

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v zájmu zvýšení informovanosti žadatelů o procesu hodnocení spouští projekt "informativní tabulky", ve které najde každý žadatel aktuální informace o stavu jeho Žádosti o podporu z programu IROP, a která doplňuje přímou komunikaci přes MS2014+. Od 2. září je ke stažení přímo na webu Centra.

1.9.2016

Změny a prodloužení výzvy k předkládání žádostí v programu Interreg V - A Slovenská republika - Česká republika

V návaznosti na rozhodnutí slovenského Řídícího orgánu programu Interreg V - A Slovenská republika - Česká republiky dochází k opětovnému prodloužení platnosti všech vyhlášených výzev. Společně s prodloužením výzev dochází i k obsahovým a formálním změnám v dokumentaci, formuláři Žádosti o nenávratný finanční příspěvek a podmínkách založení žádosti do monitorovacího systému. Veškeré podrobnosti jsou dostupné na oficiálních stránkách programu www.sk-cz.eu.

31.8.2016

Ministryně Šlechtová pochválila práci poboček Centra pro regionální rozvoj

Pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) v Brně, Zlíně a Olomouci měly v pondělí 29. srpna významný den. Na práci jejich zaměstnanců se osobně přijela podívat ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Centrum slouží žadatelům o evropské dotace, kteří zde mohou mimo jiné konzultovat své projektové záměry.

30.8.2016

Uveřejněno druhé vyjádření Centra k veřejným zakázkám IROP

Informujeme žadatele programu IROP, že na webových stránkách Centra bylo uveřejněno druhé vyjádření Centra k veřejným zakázkám. Toto vyjádření Centra podrobně popisuje způsob a postup konzultací a kontrol zakázek v rámci IROP, a to v závislosti na fázi projektového cyklu, ve které se žádost o podporu nachází, a na typu jednotlivých zakázek. Z pohledu žadatelů může být významná zejména informace, že i v případě zakázek, jejichž dokumentace byla předložena jako součást (příloha) projektové žádosti, provádí Centrum kontrolu zakázky nejdříve po dokončení hodnocení dané projektové žádosti. Vyjádření naleznete zde. O dalších plánovaných vyjádřeních Centra budeme informovat.

26.8.2016

1,5 miliardy korun z IROP přiblízí sociální služby klientům

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další z řady výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších komunitních center. V současném programovém období se jedná již o druhou výzvu programu IROP, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje proces transformace ústavních zařízení v České republice. K dosavadní ústavní péči tak může vzniknout alternativa v podobě poskytování sociálních služeb u klientů doma nebo v blízkosti jejich bydliště. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 12. září 2016.

25.8.2016

Památky, muzea a knihovny se dočkají podpory. V IROP na ně čeká přes miliarda korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo z Integrovaného regionálního operačního programu výzvu k předkládání projektů, které spadají pod integrované územní investice (dále jen "ITI"). Týká se zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v nejvýznamnějších městech České republiky. Pro novou výzvu s názvem "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - int. proj. ITI" je připraveno téměř 1,15 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

23.8.2016

Pro základní školy jsou v IROP připraveny přes dvě miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání, nyní pro základní školy. Na jejich podporu je připraveno 2,16 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně na infrastrukturní opatření. Žádosti lze podávat od konce září letošního roku.

18.8.2016

Aktualizace výzev na podporu sociálního podnikání a podporu dostupnosti nájemního sociálního bydlení

Řídící orgán IROP oznamuje, že dne 16. 8. 2016 byla aktualizována specifická pravidla výzvy č. 34 "Sociální bydlení" a specifická pravidla výzvy č. 35 "Sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách". Dne 17. 8. 2016 byla také provedena aktualizace Specifických pravidel ve výzvách č. 43 "Sociální podnikání II" a č. 44 "Sociální podnikání pro SVL II".

17.8.2016

Přehled seminářů k výzvám IROP 43 a 44 - "Sociální podnikání II. (pro SVL)"

Centrum pro regionální rozvoj České republiky spolu s Ministerstem pro místní rozvoj ČR vás tímto zvou na semináře pro žadatele 43. a 44. výzvě "Sociální podnikání (pro SVL) II." IROP. Na centrálním semináři v Praze a krajských seminářích budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohami žádostmi o podporu apod. 

16.8.2016

Nová výzva IROP pomůže obcím financovat zpracování územních plánů

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří územní plány ve výzvě na podporu integrovaných projektů Komunitně vedeného místního rozvoje, kdy nositeli strategií jsou místní akční skupiny. Těm již ministerstvo schválilo první projekty v dřívější výzvě na provoz, zvýšení připravenosti a informovanosti partnerů a žadatelů MAS v oblasti projektového řízení. Nová výzva v Integrovaném regionálním operačním programu nazvaná "Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - int. proj. CLLD" je zaměřena na zpracování územních plánů nebo jejich změnu, zpracování regulačních plánů a také územních studií pořizovaných podle stavebního zákona.

15.8.2016

Začlenění do společnosti bude pro sociálně vyloučené osoby snadnější díky IROP

Sociální podnikání bude opět podpořeno v nových výzvách Integrovaného regionálního operačního programu. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy k sociálnímu podnikání a pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno 230 milionů korun. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 31. srpna 2016 do 31. ledna 2017. S ohledem na již ukončené výzvy k sociálnímu podnikání došlo ke změnám v nastavení výzev.

12.8.2016

Přečtěte si druhé číslo Zpravodaje IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo druhé číslo Zpravodaje IROP, elektronického čtvrtletníku, nabízejícím užitečné informace týkající se programu IROP. Celé číslo newsletteru si můžete přečíst zde. V nejnovějším čísle naleznete informace, které se týkají výzev na podporu eGovernmentu a územního rozvoje. Najdete tu i aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2016.

10.8.2016

V IROP je aktuálně spuštěno 28 výzev s alokací přes 47 miliard korun

Všem žadatelům doporučujeme se blíže seznámit se s webovými stránkami www.strukturalni-fondy.cz, kde jsou zveřejněny veškeré informace k dosud vyhlášeným výzvám v Integrovaném regionálním operačním programu. Ve všech dosud vyhlášených 41 výzvách v IROP bylo předloženo téměř 1800 žádostí o podporu s objemem celkových způsobilých výdajů dosahující téměř 40 miliard korun.

19.7.2016

Vyhlášena výzva na modernizaci vybraných úseků silnic II. a III. tříd

Informujeme, že Řídicí orgán IROP vyhlásil novou výzvu zaměřenou na modernizaci vybraných úseků silnic II. a III. tříd v rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ; České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec-Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín). Pro výzvu je připraveno téměř 840 milionů Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Více informací o výzvě zde.

9.3.2016

Podívejte se na kulturní památky, které se díky IOPu dočkaly obnovy (VIDEO)

Konec roku 2015 znamenal i oficiální ukončení Integrovaného operačního programu. Ten byl zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblasti infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územního rozvoje, to vše s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory. Podívejte se s námi na kulturní památky, které se díky IOPu dočkaly obnovy.

11.1.2016

Program rakousko-české přeshraniční spolupráce zahájen

V pátek 8. ledna 2015 byl zahajovací konferencí oficiálně otevřen program rakousko-české přeshraniční spolupráce. Část Společného sekretariátu, který má administraci programu na starosti, bude i na české straně pod hlavičkou Centra pro regionální rozvoj České republiky. Sídlit bude v Brně.

8.1.2016

Agendy Regionální informační servis a Mapový server CRR ČR byly převedeny na MMR

Upozorňujeme všechny uživatele portálů Regionální informační servis a Mapový server CRR ČR, že jejich administrace byla od 1. ledna 2016 převedena na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor regionální politiky. Případné dotazy prosím směřujte na e-mailovou adresu Jirina.Sleichrtova(at)mmr.cz nebo telefonicky na 234 154 065.

14.6.2015

Publikace o úspěšných projektech IOP

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu představuje formou publikace 25 úspěšných projektů realizovaných v IOP. Publikace je v elektronické podobě ke stažení na stránkách Strukturálních fondů.


Archiv novinek