Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • EnglishCíl 3 - Evropská územní spolupráce

V období 2007-2013 je jedním ze tří cílů politiky soudržnosti Evropské unie Evropská územní spolupráce. Jedná se o souhrnný termín pro projekty zaměřené na posilování přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ. Programy Cíle 3 přímo navazují na Iniciativy Společenství INTERREG, které byly realizované v předchozích programovacích obdobích. V tomto období jsou v České republice realizovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj následující níže uvedené operační programy.

Přeshraniční spolupráce má za cíl hospodářskou a sociální integraci příhraničních území prostřednictvím odstraňování stávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu. Příspěvek z ERDF činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, dotace ze státního rozpočtu ČR tvoří max. 5 % z celkových způsobilých výdajů příjemce dotace na české straně, vlastní příspěvek příjemce dotace tedy musí být minimálně 10 % s možností věcného plnění. Dotace se proplácí zpětně pouze za uskutečněné výdaje, jejichž způsobilost byla zkontrolována kontrolory dle článku 16. Existuje možnost požádání o průběžné platby v rámci realizace projektu. Neexistuje systém zálohových plateb. Účtování probíhá pouze v eurech.

Základní podmínky pro získání dotace:

 • Princip Vedoucího partnera (Lead partner principle) - všechny projekty musejí splňovat princip vedoucího partnera. Partneři projektu si zvolí svého vedoucího partnera, který bude zodpovědný za implementaci celého projektu včetně těch částí, které budou realizovat ostatní partneři.
 • Kritéria přeshraniční spolupráce - společná příprava projektu, společná realizace projektu, společné spolufinancování a společný personál. Musí být splněna minimálně dvě z těchto čtyř kritérií.
 • Dopad na území programu - projekt musí mít významný pozitivní dopad na území obou členských států vymezená v jednotlivých operačních programech přeshraniční spolupráce.
 • Vhodnost žadatele - příjemce dotace musí být vhodným žadatelem v rámci daného programu. Obecně musí být český žadatel veřejnoprávní právnická osoba nebo právnická osoba ovládaná veřejnoprávními právnickými osobami, které nebyly založeny za účelem zisku.
 • Soulad s cíli a požadavky příslušného programu.

 Alokace jednotlivých operačních programů (za celý program, zahrnuje rovněž prostředky druhého státu příslušného programu):

Cíl 3 Celkové prostředky ERDF Členské státy
ČR - Bavorsko 135.894.647 115.510.449 20.384.198
ČR - Polsko 258.187.467 219.459.344 38.728.123
ČR - Rakousko 126.394.580 107.435.393 18.959.187
ČR - Sasko 243.996.406 207.396.944 36.599.432
ČR - Slovensko 109.106.049 92.740.141 16.365.907

 Další informace:

Další operační programy Cíle 3:

Centrum pro regionální rozvoj ČR v programovacím období 2007-2013 ve všech programech Cíle 3 realizovaných na území České republiky vykonává funkci kontrolora dle čl. 16 Nařízení (ES) č. 1080/2006, a to prostřednictvím svých regionálních pracovišť na územích regionů NUTS II. Kontroloři CRR ověřují, že:

 • Vykazované výdaje jsou skutečné
 • Spolufinancované produkty a služby byly dodány v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace z ERDF
 • Realizace projektu a výdaje na projekt jsou v souladu s národní legislativou a legislativou Společenství
 • Je vyloučeno dvojí financování z jiných programů Společenství nebo národních programů
 • Žádost o platbu předložená příjemcem dotace je v pořádku

Pouze ty výdaje, které jsou kontrolorem dle článku 16 uznány za způsobilé, mohou být přeloženy do žádosti o platbu. Kontrolní činností bylo CRR ČR pověřeno na základě úspěšného vykonávání funkce kontrolora 1. stupně v programech Iniciativy Společenství Interreg III, kterých se Česká republika účastnila v období 2004-2006. CRR ČR bude kontrolní činnost v Cíli 3 vykonávat na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 190/2007 u operačních programů přeshraniční spolupráce a na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 230/2007 u operačních programů nadnárodní a meziregionální spolupráce a ESPON 2013.