Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishInformace MMR pro příjemce

Informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro české partnery, jejichž právní forma je:

obec, kraj nebo svazek obcí


příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem


příspěvková organizace ÚSC a OSS


Další informace MMR:

doplňující výklad


nezávaznost rozdělení NIV a IV na Soupisce


informace pro plátce DPH - režim přenesení daňové povinnosti

Režim přenesení daňové povinnosti (reverse charge) je specifický režim, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň za uskutečněné zdanitelné plnění má příjemce tohoto plnění (více viz § 92 zákona o DPH). Pro projekty OPPS přichází v úvahu jak zahraniční, tak tuzemský reverse charge, a to u stavebních a montážních prací. Konkrétní plnění jsou vymezena číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce (CZ CPA) zavedené ČSÚ.
Režim přenesení daňové povinnosti se použije tehdy, když poskytovatel a příjemce plnění jsou plátci DPH (nehledě na to, zda mají/nemají nárok na odpočet), místo plnění je v ČR a příjemce plnění je osoba povinná k dani.
Pozn.: Osobou povinnou k dani nemusí být stát/kraj/obec/jejich organižační složky apod. při výkonu veřejné správy (revitalizace náměstí apod.), reverse charge tedy není aplikován. Výjimku tvoří činnosti vyjmenované v příloze č. 3 k zákonu o DPH (např. v případě revitalizace vodní elektrárny se obec považuje za osobu povinnou k dani a reverse charge je aplikován). Více viz zákon o DPH.
DPH může být způsobilým výdajem v projektu (plátce DPH u daného plnění nemá nárok na odpočet DPH v rámci svého daňového přiznání) v kombinaci s použitím režimu přenesení daňové povinnosti v případě smíšených plnění, kdy pořízené stavební/montážní práce jsou zčásti určeny pro ekonomickou a zčásti pro neekonomickou činnost (tj. příjemce plnění vystupuje jako osoba povinná k dani a současně jako osoba nepovinná k dani). V tomto případě je DPH způsobilým výdajem ve výši stanovené konečným vypořádacím koeficientem za daný kalendářní rok, který potvrdil finanční úřad.
Pro více informací o aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na stránkách www.cds.mfcr.cz v sekci Legislativa a metodika