Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Povinnost včasného předkládání žádostí o změnu, zpráv o realizaci, a zjednodušených žádostí o platbu v IROP

Platnost od - do:
Kategorie:


20.1.2017 - 31.3.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP) upozorňuje žadatele na povinnost včasného předkládání žádostí o změnu, zpráv o realizaci (ZoR) a zjednodušených žádostí o platbu (ZŽoP).

Doporučujeme finalizovat podávané zprávy v informačním systému KP14+ s dostatečnou časovou rezervou, tedy dříve než v posledních hodinách, resp. minutách před termínem, kdy může docházet ke zpoždění a problémům s nahráváním velkých příloh nebo k dalším neočekávaným okolnostem, na jejichž vyřešení už nezbyde čas. Ani opožděné podání v řádu vteřin nelze akceptovat.  

Pokud z důvodu technické chyby v systému MS2014+ není možné včas podat žádost o změnu, zprávu o realizaci nebo zjednodušenou žádost o platbu, je nutné neprodleně konzultovat daný problém s Centrem pro regionální rozvoj České republiky a konzultovat další postup. Pouze tak je možné vyhnout se případným sankcím za pozdní podání ZoR a ZŽoP.

Důležité upozornění:
V případě jakéhokoliv technického problému při práci v MS2014+ je potřeba vytvořit printscreen obrazovky s chybovou hláškou, popř. jiným příznakem technické chyby, a tu ihned zaslat depeší příslušnému manažerovi projektu Centra. Kontakt na manažera projektu Vám byl zaslán depeší při podání žádosti o podporu, příp. při jakékoli změně manažera projektu. 

Zdroj: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Informace-pro-zadatele-?-predkladani-zadosti-o-zmenu,ZoR,-ZZoP

Poslední aktualizace: 20.1.2017