Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Informace pro žadatele - předkládání žádostí o změnu, zprávy o realizaci, zjednodušené žádosti o platbu a problematika systému MS2014+

Platnost od - do:
Kategorie:


23.1.2017 - 23.1.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP doporučuje finalizovat podávané zprávy v informačním systému KP14+ s dostatečnou časovou rezervou, tedy dříve než v posledních hodinách, resp. minutách před termínem, kdy může docházet ke zpoždění a problémům s nahráváním velkých příloh nebo k dalším neočekávaným okolnostem, na jejichž vyřešení už nezbyde čas. Ani opožděné podání v řádu vteřin nelze akceptovat.  

Pokud z důvodu technické chyby v systému MS2014+ není možné včas podat žádost o změnu, zprávu o realizaci nebo zjednodušenou žádost o platbu, je nutné neprodleně konzultovat daný problém a další postup s Centrem pro regionální rozvoj České republiky. Pouze tak je možné vyhnout se případným sankcím za pozdní podání ZoR a ZŽoP.

Důležité upozornění:
V případě jakéhokoliv technického problému při práci v MS2014+ je potřeba vytvořit printscreen obrazovky s chybovou hláškou, popř. jiným příznakem technické chyby, a tu ihned zaslat depeší příslušnému manažerovi projektu Centra. Kontakt na manažera projektu je zasílán depeší při podání žádosti o podporu, příp. při jakékoli změně manažera projektu. 

Poslední aktualizace: 23.1.2017