Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Integrované nástroje v IROP úspěšně vyhlašují výzvy

Platnost od - do:
Kategorie:


7.3.2017 - 7.3.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Integrované nástroje (IN) tvoří specifický systém podpory IROP, jejichž cílem je koncentrovat podporu do vybraného území na základě potřeb zjištěných podrobnou analýzou. V programovém období 2014-2020 je pro IN určeno přibližně 30 % alokace IROP. Vzhledem k tomu, že se jedná o novinku v tomto programovém období, bylo nutné, aby se všechny zainteresované subjekty seznámily s požadavky a pravidly pro IN. Dětské krůčky však již mají IN za sebou a nyní se začíná rozbíhat vyhlašování integrovaných výzev.

U tzv. "městských strategií IN" (ITI a IPRÚ) je evidováno ke kontrole 130 integrovaných výzev, přičemž ŘO IROP schválil již 79 výzev. Každé město zapojené do IN má nyní vyhlášenou alespoň jednu integrovanou výzvu. Konkrétně nositelé ITI vyhlásili 34 integrovaných výzev k předkládání projektových záměrů, zprostředkující subjekty (ZS) ITI vyhlásily 21 integrovaných výzev k předkládání žádostí o podporu a nositelé IPRÚ vyhlásili 11 integrovaných výzev k předkládání projektových záměrů.

Zároveň již byly předloženy první žádosti o podporu do integrovaných výzev ZS ITI. Nejaktivnější byli žadatelé v Brněnské metropolitní oblasti, kteří předložili již 6 žádostí o podporu do integrovaných výzev. Dvě žádosti o podporu byly také předloženy do výzev ZS ITI Olomoucké aglomerace a 1 projekt do výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Předložené projekty již procházejí hodnocením na úrovni jednotlivých ZS ITI.

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) - integrovaného nástroje, který je určen pro venkovská území - schválil ŘO IROP 62 strategií CLLD připravených místními akčními skupinami (MAS). Vzhledem k nutnosti schválení strategie CLLD je očekáváno vyhlášení výzev MAS v delším časovém horizontu, nicméně i v tomto IN již některé MAS úspěšně vyhlásily své výzvy. Jedná se o MAS 21, MAS Sokolovsko a MAS Regionu Poodří. Výzvy se zaměřují na široký okruh témat jako je sociální bydlení, sociální služby a sociální podnikání, bezpečnost v dopravě, infrastruktura ve veřejné dopravě, infrastruktura vzdělávání nebo památky.

Do budoucna je očekáván nárůst jak vyhlášených integrovaných výzev, tak podaných žádostí, neboť subjekty zapojené do IN jsou již seznámeny s požadavky a procesy v rámci IN a lze se tak plně soustředit na přípravu kvalitních integrovaných projektů a urychlení veškeré administrace.

Důležitým faktorem je také vzájemná spolupráce mezi pracovníky IN, pracovníky ŘO IROP a Centra pro regionální rozvoj, která významně přispívá ke zrychlení procesu schvalování integrovaných výzev.

Integrované výzvy uveřejňují jednotlivé ITI, IPRÚ a MAS na svých webových stránkách.

Informace o uveřejnění integrovaných výzev je dostupná rovněž na stránkách IROP zde: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovane-vyzvy

Více informací k integrovaným nástrojům naleznete zde:                                      http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Uvod

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Integrovane-nastroje-v-IROP-uspesne-vyhlasuji-vyzvy

Poslední aktualizace: 7.3.2017