Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Cíl 2 - odpovědi na otázky ohledně způsobilosti výdajů na jazykové mutace atd.

Platnost od - do:
Kategorie:


27.3.2017 - 31.7.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum zveřejňuje odpovědi na otázky ohledně způsobilosti výdajů na jazykové mutace vydávaných publikací,  pravidla rozdělení na investice a neinvestice v rámci soupisek (finančních zpráv), požadavky na faktury na občerstvení:

způsobilost výdajů na jazykové mutace vydávaných publikací

o   způsobilost výdajů na jazykové mutace vydávaných publikací se primárně vztahuje ke specifikaci těchto jazykových variant, která byla provedena ze strany příjemce v  projektové žádosti, ve které musí být tato specifikace provedena; obecně lze vycházet ze stanoviska MMR, že jsou způsobilé vždy výdaje na vyhotovení publikací v českém a anglickém jazyce a jazyce partnerského státu. V případě území ležícího při hranících 2 sousedních států lze v případech, kdy je to s ohledem charakter projektu vhodné, uznat i provedení v jazyce příslušného třetího státu.

rozdělení výdajů na investice a neinvestice v rámci ?Soupisek?

o   případným chybným vyčíslením výdajů v Soupisce na investiční a neinvestiční nedochází k porušení podmínek uvedených v právním dokumentu o poskytnutí dotace z EFRR (Smlouva/Rozhodnutí). Za závazné se berou údaje, které jsou ze strany příjemce vykazovány v účetnictví.

výdaje na občerstvení

o   při nárokování výdajů na občerstvení je nutné předkládat faktury, které budou dostatečně podrobné s ohledem na poskytnuté plnění. Je tedy nutné, aby předložená faktura neobsahovala pouze obecné určení ?občerstvení?, ale podrobnou specifikaci nejlépe v podobně detailního položkového rozpisu např. v podobě skutečného počtu odebraných jídel, struktura co se týče druhu a počtu poskytnutého občerstvení, počtu a druhu nápojů (zejména ve vazbě na případnou způsobilost výdajů na alkohol ? pouze u vybraných programů). Bez adekvátní specifikace budou výdaje označeny za nezpůsobilé.

Poslední aktualizace: 27.3.2017