Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • Englishzpět

Výzvy z IROP na podporu sociálního bydlení budou vyhlášeny v červnu

Platnost od - do:
Kategorie:


3.4.2017 - 3.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Jedná se o plánované výzvy "Sociální bydlení II." s alokací 600 mil. Kč a "Sociální bydlení (SVL) II." s alokací 1 400 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjemci podpory budou obce, nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení), církve a církevní organizace.
 
Hlavním důvodem tohoto posunu je předpokládaná úprava kritérií, díky které se významně rozšíří okruh potenciálních projektů. Upravená kritéria je nutné projednat a schválit členy Monitorovacího výboru IROP, který zasedne dne 8. června 2017. Řídicí orgán IROP rovněž plánuje zahrnout další změny, které celou podporu značně zvýhodní.
 
Řídicí orgán IROP v nových výzvách plánuje následující změny oproti původním výzvám:
 • Povolení výstavby nových bytů mimo oblasti se sociálně vyloučenou lokalitou (tyto oblasti Řídicí orgán IROP nadefinuje ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování).
 • Zvýšení možného počtu sociálních bytů v jednom objektu z 8 bytů na 12 bytů
 • Navýšení limitu způsobilých výdajů na metr čtvereční z 27 500 Kč na 29 028 Kč.
 • Zvýšení limitu maximálního příjmu pro nájemníka z 0,5 násobku na 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ.
 • Zvýhodnění podpory v režimu SGEI - změna parametrů modelu výpočtu s dopadem na navýšení míry dotace a snížení doby pověření:
  • Změna diskontní sazby ze 4 % na 1 %
  • Zvýšení ročního předpokládaného růstu nájemného z 1,3% na 2,1% podle údajů ČSÚ.
 
Řídicí orgán IROP rovněž plánuje následující změny snižující administrativní zátěž žadatelů:
 • Odstranění povinné přílohy "Dokumentace ke stanovení cen do rozpočtu".
 • Odstranění povinné přílohy "Seznam objednávek - přímých nákupů".    
 • Odstranění povinné přílohy "Výpis z rejstříku trestů" - nově bude ověřováno jen doložením čestného prohlášení.
O dalších případných změnách bude dále intenzivně jednáno v rámci pracovního týmu specifického cíle 2.1 IROP.

Poslední aktualizace: 3.4.2017