Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

IROP podpoří v další výzvě rozšíření a zkvalitnění cyklostezek

Platnost od - do:
Kategorie:


10.4.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Podpora je zaměřena rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty - zejména cyklostezek a stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem. Lze také realizovat liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací, tedy takzvané cyklopruhy. Vzhledem k vyčerpání prostředků na projekty v aktivitě "Bezpečnost dopravy" v předchozí 18. výzvě IROP je nová výzva podporující nemotorovou dopravu zaměřena pouze na aktivitu "Cyklodoprava". Oproti 18. výzvě IROP dále dochází ke zjednodušení povinných příloh žádosti o podporu, rozšíření způsobilosti výdajů, zejména ve vedlejších aktivitách projektu, a k uplatnění systému hodnocení a výběru projektů s nenapravitelnými i napravitelnými kritérii.  
 
Příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 250 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 14,7 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 20 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 2 mil. Kč. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2020.
 
Podpora nemotorové dopravy průběžně pokračuje v rámci výzev č. 50, 51 a 53 IROP určených pro integrované nástroje. V jednotlivých územích ITI, IPRÚ a MAS jsou vyhlašovány konkrétní integrované výzvy.
 
Výzva č. 72 "Cyklodoprava II" je vyhlášena v rámci specifického cíle 1.2  IROP "Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy". Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 24. dubna 2017 do 7. září 2017. Více informací naleznete zde
 
Projektové záměry a žádosti bude možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky, tyto kontakty jsou k dispozici na stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/.

Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz. Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2017 je k dispozici na webových stránkách http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádá ve středu 19. dubna 2017 seminář pro žadatele k 72. výzvě "Cyklodoprava II" v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, Praha 1. Bližší informace spolu s registračním formulářem jsou zveřejněny zde.

Poslední aktualizace: 11.4.2017