Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • Englishzpět

Odpovědi na dotazy účastníků seminářů "Administrace projektů ve fázi realizace"

Platnost od - do:
Kategorie:


2.5.2017 - 30.11.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

V následujícím článku uveřejňujeme odpovědi na dotazy účastníků seminářů "Administrace projektů ve fázi realizace", které se uskutečnily 10., 12. a 24. dubna 2017 v Praze.

Dotazy ze semináře "Administrace projektů ve fázi realizace (Praha)" ze dne 10. 4. 2017

Dotaz na účtovaní výdajů. Každou fakturu účtujeme pod přiděleným org. Mají se výdaje účtovat dále v % podílu dotace, vlastních zdrojů a ČR? tj. nástroj, zdroj + ÚZ.

Vedení účetnictví s jednoznačnou vazbou k projektu se týká všech nákladů a výnosů, které musí být v účetnictví samostatně evidovány pomocí středisek, zakázek nebo analytických účtů. Další účtovaní v % podílu dotace, vlastních zdrojů atd. není pravidly IROP vyžadováno.

Dotazy ze semináře "Administrace projektů ve fázi realizace (Praha)" ze dne 12. 4. 2017

Pokud po realizaci VZ dojde ke snížení - změně rozpočtu - kdy se tato změna hlásí? Jaké obrazovky v rámci žádosti o změnu budou praveny? Snížením dojde ke změně PA?

Dojde-li v projektu k úsporám, příjemce může požádat o jejich využití prostřednictvím Žádosti o změnu (dále jen ŽoZ). Úsporou v projektu se myslí rozdíl mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a skutečně vysoutěženou cenou. Úspory lze využít na plánovaná zadávací a výběrová řízení, nebo na zadávací a výběrová řízení, pokud je vysoutěžená částka vyšší než předem odhadnutá cena zakázky. Úspory nelze použít na zvýšení výdajů na publicitu, na nové aktivity projektu, které nebyly v žádosti o podporu plánovány, či na rozšíření stávajících aktivit. Viz Obecná pravidla, kapitola 16.5.  ŽoZ je nutné podat do konce etapy, ve které úspory vznikly.

V případě, že příjemce nechce tyto prostředky v projektu využít, není potřeba podávat ŽoZ. Příjemce má povinnost předem oznámit CRR (v případě integrovaných projektů hlásí změnu Nositeli ITI a ZS ITI nebo MAS) změny, které v projektu nastanou v době mezi podáním žádosti o podporu a ukončením udržitelnosti projektu. Neplánované změny je příjemce povinen ohlásit neprodleně, jakmile nastanou.

U podané ŽoZ bude posouzeno, zda má vliv na Právní akt, tj. zda mají změny v rozpočtu projektu vliv na výši celkových způsobilých výdajů (u PO OSS a OSS i na výši nezpůsobilých výdajů) či má vliv na rozložení čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech. Pokud má změna vliv na výše uvedené, bude po schválení ŽoZ vydán změnový Právní akt.

Lze slučovat do jedné ŽOZ více změn (např. údaje k VZ, úprava rozpočtu)?

Ano, změny slučovat lze, ale pouze za předpokladu, že se nejedná právě o změnu, kterou žadatel/příjemce předkládá pouze dokumentaci k VZ. V takovémto případě je zapotřebí, aby ŽoZ byla podána samostatně pouze na doložení dokumentace k VZ. Změna podléhá jinému režimu schvalování.

V případě vysoutěžené ceny (snížené) je třeba podat žádost o změnu? Kde všude v systému se tato změna projeví (kromě toho, že doplním záložky Výběrová řízení)?

Dojde-li v projektu k úsporám, příjemce může požádat o jejich využití prostřednictvím ŽoZ. Úsporou v projektu se myslí rozdíl mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a skutečně vysoutěženou cenou. Úspory lze využít na plánovaná zadávací a výběrová řízení, nebo na zadávací a výběrová řízení, pokud je vysoutěžená částka vyšší než předem odhadnutá cena zakázky. Úspory nelze použít na zvýšení těchto výdajů: publicita a nové aktivity projektu, které nebyly v žádosti o podporu plánovány, či na rozšíření stávajících aktivit. Viz Obecná pravidla, kapitola 16.5. V případě, že příjemce tyto prostředky nechce v projektu využít, není potřeba podávat ŽoZ.

Je možnost u již vyhlášených výzev prodloužit termín pro předkládání projektových žádostí?

Prodlužování termínů pro předkládání žádostí o podporu je výhradně v kompetenci Řídícího orgánu IROP. Jednotné metodické prostředí změnu termínu předkládání projektových žádostí v odůvodněných případech umožňuje.

Dotazy ze semináře "Administrace projektů ve fázi realizace (Praha)" ze dne 24. 4. 2017

Časová způsobilost výdaje: vznik výdaje s datem skončení realizace projektu. Stačí DUZP s datem konce projektu a vystavení může být do 15-ti kalendářních dní?

Výdaj musí vzniknout a musí být uhrazen od 1. 1. 2014 do data ukončení realizace projektu dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce příslušné výzvy. DÚZP v den ukončení realizace projektu je v pořádku, v případě, že by bylo po datu ukončení realizace, je potřeba časovou způsobilost výdaje prokázat dalšími dokumenty, např. předávací protokol, který bude potvrzující předání díla nejpozději v den ukončení realizace projektu. Vystavení faktury po konci realizace je možné, ale nutné nejpozději do předložení ŽoPl. 

Kolik kontrol bude standardně prováděno v období realizace projektu? Bude minimálně jedna nebo více?

CRR v rámci realizace projektu provádí interim kontrolu, která se provádí od vydání právního aktu do ukončení financování projektu ze strany ŘO. CRR administrativně ověří každou průběžnou a závěrečnou ZoR projektu, ZŽoP, ŽoZ a každé zadávací/výběrové řízení k zakázce vyšší hodnoty před jeho vyhlášením, před podpisem smlouvy a po podpisu smlouvy s dodavatelem. Ověřovány jsou zejména následující skutečnosti:

 • dodržení právních předpisů EU, ČR a pravidel IROP,
 • dodržení povinností stanovených v právním aktu a Podmínek,
 • způsobilost vynaložených výdajů,
 • soulad aktivit s projektem,
 • plnění cílů a indikátorů projektu,
 • neexistence indikátorů podvodu.

Na základě výsledků administrativního ověření nebo interim analýzy rizik může CRR provést monitorovací návštěvu, veřejnosprávní administrativní kontrolu nebo veřejnosprávní kontrolu na místě realizace projektu. Pokud kontrola konstatuje pochybení příjemce, může výdaje dotčené pochybením (nebo jejich část) označit za nezpůsobilé.

Zda se některý z uvedených typů kontrol uskuteční, vychází z výsledků administrativního ověření nebo interim analýzy rizik.

Kolik kontrol máme čekat v době udržitelnosti? Bude standardně jen jedna kontrola v závěru udržitelnosti nebo se může stát, že nebude žádná?

CRR provádí ex-post kontroly v rámci období udržitelnosti, tj. v období pěti let od ukončení financování projektu ze strany ŘO. CRR administrativně ověří každou průběžnou a závěrečnou ZoU projektu. Ověřovány budou zejména následující skutečnosti:

 • plnění podmínek udržitelnosti stanovených v právním aktu a Podmínkách,
 • splnění cílů projektu,
 • plnění a udržení cílových hodnot indikátorů,
 • zachování majetku pořízeného z dotace,
 • neexistence indikátorů podvodu.

Na základě výsledku administrativního ověření nebo ex-post analýzy rizik může CRR provést monitorovací návštěvu nebo veřejnosprávní kontrolu na místě.

Zda se některý z uvedených typů kontrol uskuteční, vychází z výsledků administrativního ověření nebo ex-post analýzy rizik.

Bude v systému uveden harmonogram podávání Zpráv o udržitelnosti projektu?

CRR informuje příjemce o zahájení doby udržitelnosti. Jak dále uvádějí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v kap. 14. Monitorování projektů: Monitorování postupu projektů se uskutečňuje prostřednictvím:

 •  Průběžných/Závěrečných zpráv o realizaci projektu (dále jen Zpráva nebo "ZoR projektu"),
 •  Průběžných/Závěrečných Zpráv o udržitelnosti projektu (dále jen Zpráva nebo "ZoU projektu").

Zprávy příjemce předkládá elektronickou formou v MS2014+. Rozsah Zpráv je stanoven v MS2014+, jednotlivé vzory jsou přílohami č. 6, 7 a 8 těchto Pravidel.

Harmonogram jejich podání se příjemci zobrazuje v MS2014+ po datu vydání právního aktu. Příjemce jej nemůže upravovat. Harmonogram je automaticky upraven v případě, že jsou změněny údaje, ze kterých je harmonogram generován. Příjemce bude depeší upozorněn na blížící se termín předložení požadované Zprávy.

V případě, že není možné založit ZOR a ŽOP, dokud nebyla schválena ŽOZ za související etapu - hrozí v tomto případě sankce za pozdní podání ZOR a ŽOP (pokud CRR neschválí ŽOZ do 20 PD (termín i pro podstatné změny) od konce etapy, kdy končí termín pro podání ZOR a ŽOP)? Nutno uvažovat i nějaký čas mezi založením v MS2014, vyplněním a následným podáním ŽOP a ZOR.

Pokud k etapě, za kterou bude příjemce podávat ZoR a ZŽoP projektu, bude podána ŽoZ (která má vliv na předkládanou ŽoP/ZoR, např. na změnu finančního plánu), ŽoP/ZoR projektu/ZoU projektu je možné rozpracovat a podat až po schválení žádosti o změnu. A to i technicky v MS2014+.

Nejprve musí být schválena ŽoZ, poté příjemce předloží ZŽoP a ZoR projektu. Na lhůtu bude příjemce upozorněn depeší od manažera projektu Centra. (Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, str. 135).

Musí příjemce při podání ŽOZ (např. úprava/upřesnění klíčových aktivit projektu) upravit i znění studie proveditelnosti? Nebo je pouze posuzován soulad změn se schválenou studií proveditelnosti?

Změnu je nutné promítnout do všech částí žádosti o podporu/projektu. Pokud dochází například ke změně aktivit projektu, je nutné uvést do souladu také informace ve Studii proveditelnosti, rozpočtu projektu, příp. indikátorů. Informace v projektu jsou provázané, nelze měnit pouze dílčí část, pokud má změna dopad na další části žádosti o podporu.

Pokud se jedná o méně rozsáhlou změnu, lze akceptovat řešení, kdy příjemce změnu popíše v ŽoZ s odkazem na příslušné kapitoly Studie proveditelnosti, nicméně Centrum doporučuje informace upravit přímo do Studie proveditelnosti.

Oddělení metodické podpory Centra upřesňuje předchozí vyjádření:

Žadatel má povinnost upravit Studii proveditelnosti/Podklady pro hodnocení pouze v případě výzvy k doplnění v rámci hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, kdy je primárně řešen nesoulad Studie proveditelnosti/Podkladů pro hodnocení a samotné žádosti o podporu, popř. doplnění Studie proveditelnosti dle minimální osnovy stanovené Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce.

V případě změn v projektu po dokončení hodnocení žádosti o podporu nemá žadatel povinnost upravit studii proveditelnosti, pokud je požadovaná změna dostatečně popsána v žádosti o změnu. Vždy musí být zřejmé, k jaké změně dochází a vždy je posouzeno, zda je tato změna v souladu s pravidly IROP a nemá vliv na hodnocení projektu.

Vzhledem k nutnosti splnit všechny aktivity projektu v rozsahu stanoveném schválenou žádostí o podporu včetně příloh (tedy včetně Studie proveditelnosti/Podkladů pro hodnocení), Centrum doporučuje, zejména při změně aktivit projektu, předkládat společně s žádostí o změnu alespoň relevantní část Studie proveditelnosti/Podkladů, aby bylo zřejmé, jaký popis aktivit platí po schválení žádosti o změnu. (aktualizováno dne 11. 5. 2017)

Vyzve mě systém MS2014+ k vyplnění zprávy o udržitelnosti?

Manažer projektu Centra informuje příjemce o zahájení doby udržitelnosti. Jak dále uvádějí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v kap. 14. Monitorování projektů: Monitorování postupu projektů se uskutečňuje prostřednictvím:

Průběžných/Závěrečných Zpráv o udržitelnosti projektu (dále jen Zpráva nebo "ZoU projektu").

Zprávy příjemce předkládá elektronickou formou v MS2014+. Rozsah Zpráv je stanoven v MS2014+, jednotlivé vzory jsou přílohami č. 6, 7 a 8 těchto Pravidel.

Harmonogram jejich podání se příjemci zobrazuje v MS2014+ po datu vydání právního aktu. Příjemce jej nemůže upravovat. Harmonogram je automaticky upraven v případě, že jsou změněny údaje, ze kterých je harmonogram generován. Příjemce bude depeší upozorněn na blížící se termín předložení požadované Zprávy?

 

Poslední aktualizace: 11.5.2017