Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Cestující a řidiči již brzy budou moci využít nové terminály a parkoviště s napojením na veřejnou dopravu

Platnost od - do:
Kategorie:


4.5.2017 - 31.8.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje již druhou výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřenou na podporu výstavby a modernizace přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. Pro žadatele je připraveno téměř 570 milionů korun z prostředků EU. Žádosti lze podávat od 16. května do 27. září 2017.

"Navazujeme na úspěšnou výzvu z minulého roku, prostřednictvím které vznikne nebo bude rekonstruováno 23 terminálů a téměř 1 400 parkovacích stání pro automobily. Nové terminály a parkoviště vzniknou na nejvíc potřebných místech, tedy tam, kde je přímé navázání na veřejnou dopravu. Ulehčí se tak životy občanů, kteří dojíždějí do zaměstnání či za službami,"
uvádí ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V nové 73. výzvě IROP budou podpořeny následující aktivity - rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, včetně případných záchytných parkovišť, a dále rekonstrukce, modernizace a výstavba  samostatných parkovacích systémů podporujících multimodalitu. Příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Projekty lze realizovat na území celé ČR kromě hl. m. Prahy.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno téměř 570 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 33,5 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 60 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 3 mil. Kč. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2020.

Více informací o výzvě "Výstavba a modernizace přestupních terminálů II" naleznete zde

Některé projekty z předchozí 24. výzvy IROP, kdy bylo schváleno celkem 35 projektů za více než 720 mil. korun z evropských dotací, jsou již v realizaci. Na zcela nové nebo rekonstruované terminály se mohou těšit cestující v devíti krajích. Zásadních rekonstrukcí se dočkají přestupní uzly zejména ve Středočeském, Jihomoravském a Jihočeském kraji, například autobusové nádraží před železniční stanicí v Kolíně, autobusové nádraží v Blansku nebo přestupní terminál v Českém Krumlově. 

Podpora přestupních terminálů průběžně pokračuje v rámci výzev č. 50, 51 a 53 IROP určených pro integrované nástroje. V jednotlivých územích ITI, IPRÚ a MAS jsou vyhlašovány konkrétní integrované výzvy.

Projektové záměry a žádosti bude možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky, tyto kontakty jsou k dispozici na stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/

Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz. Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2017 je k dispozici na webových stránkách http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádá ve čtvrtek 11. května 2017 seminář pro žadatele k 73. výzvě "Výstavba a modernizace přestupních terminálů II" IROP v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, Praha 1. Bližší informace spolu s registračním formulářem jsou zveřejněny zde.

Poslední aktualizace: 2.5.2017