Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Upřesňující informace Centra k přesunu finančních prostředků mezi etapami projektu

Platnost od - do:
Kategorie:


23.5.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zveřejňuje upřesňující informaci pro příjemce ke změnám v projektu, týkající se přesunu nevyčerpaných finančních prostředků mezi etapami.

V případě, že příjemce nevyčerpá všechny plánované prostředky v etapě projektu, může prostřednictvím Žádosti o změnu přesunout tyto nevyčerpané finanční prostředky do následujících etap projektu, a to i po skončení předmětné etapy. Žádost o změnu musí být podána nejpozději s datem ukončení dané etapy. Pokud by příjemce podal Žádost o změnu po ukončení etapy, ale před zaregistrováním Žádosti o platbu, bude mu stanovena sankce za pozdní předložení Žádosti o změnu dle Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů.

Za pozdní podání Žádosti o změnu bude dotace krácena o 0,2 % schválené výše dotace k proplacení, maximálně však o 10 000,- Kč. Aktuální výše sankce je vždy uvedena v Podmínkách k Rozhodnutí
o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů.

POZOR - Žádost o změnu na přesun finančních prostředků z předmětné etapy nelze podat po zaregistrování Žádosti o platbu. V těchto případech bude Žádost o změnu zamítnuta
a nevyčerpané finanční prostředky nebude možné využít v následujících etapách.

V rámci přesunu finančních prostředku z dané etapy mohou nastat tři situace:

  • Žádost o změnu podána do ukončení dané etapy - Centrum provede požadované změny ve finančních prostředcích bez sankce
  • Žádost o změnu podána v období od ukončení dané etapy do zaregistrování ŽoP - Centrum provede požadované změny ve finančních prostředcích se sankcí za pozdní podání ŽoZ dle Podmínek
  • Žádost o změnu podána po zaregistrování ŽoP - Centrum změnu zamítne - nevyčerpané prostředky nebude možné využít v následujících etapách

Změny na přesun finančních prostředků, které se týkají pouze následujících etap (není zahrnuta aktuální etapa), těmto pravidlům nepodléhají. Centrum provede požadované změny (s ohledem na nastavené metodické postupy) bez ohledu na stav aktuální etapy/Žádosti o platbu - vždy bez sankce.  

Žádost o změnu je nezbytné podat prostřednictvím MS2014+. Změny v projektu jsou popsány v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole č. 16. Postup zadávání žádosti o změnu v MS2014+ je uveden v příloze č. 18 těchto Pravidel.

Poslední aktualizace: 1.6.2017