Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

IROP - aktualizace výzvy č. 37 "Energetické úspory v bytových domech"

Platnost od - do:
Kategorie:


16.6.2017 - 30.11.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Na základě schválení nové sady hodnotících kritérií pro specifický cíl 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení" vydává dne 16. 6. 2017 Řídicí orgán IROP revizi 37. výzvy "Energetické úspory v bytových domech II". Předmětem revize je rozšíření možností čerpání podpory na zdroje tepla, fotovoltaické systémy, jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Podmínky podpory v případě zateplení nebo výměny oken zůstávají fakticky stejné.

Mezi novinky patří zejména následující změny:
  • možnost podpory výměny stávajícího plynového kotle na nový plynový kotel;
  • možnost pořízení plynového tepelného čerpadla výměnou za starý zdroj na fosilní paliva nebo vytápění elektřinou;
  • možnost podpory výměny vytápění elektřinou za elektrické tepelné čerpadlo;
  • redukce počtu hodnotících kritérií, která se vztahovala k tepelným čerpadlům, kotlům nebo systémům nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
  • možnost odprodávat přebytky vyrobené elektrické energie z podpořených fotovoltaických zdrojů nebo jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla;
  • možnost podpory pro připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
  • snížení požadavků na průměrný součinitel prostupu tepla u bytových domů, u kterých bude podána žádost pouze na zdroj tepla bez současně provedeného zateplení obvodových konstrukcí nebo výměny oken.
Další pozitivní změnou pro žadatele je možnost čerpání podpory v režimu de minimis. V tomto režimu není nutné naplňovat motivační účinek a tedy je v režimu de minimis možné předložit také projekt, jehož realizace již byla zahájena.

V 37. výzvě již bylo předloženo 667 žádostí o podporu v celkovém úhrnu 1,3 mld. Kč celkových způsobilých výdajů. Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo vydáno 378 projektům a prvním dokončeným projektů již byla vyplacena dotace. Evidovány jsou jak žádosti o podporu na malé bytové domy (projekty na bytové domy do 10 bytových jednotek představují jednu pětinu z celkového počtu žádostí), tak i na velké panelové domy.

Příjem žádostí v 37. výzvě bude ukončen 30. 11. 2017.

Poslední aktualizace: 12.7.2017