Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Psychiatrická péče bude podpořena 425 miliony korun

Platnost od - do:
Kategorie:


3.7.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu na podporu zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionářů se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí. Pro tuto výzvu je připraveno 425 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žádosti bude možné podávat od 13. července 2017.

"Poskytování psychiatrické péče v České republice nebyla v minulosti věnována odpovídající pozornost. Pomocí právě vyhlášené výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu chceme podpořit dostupnost a kvalitu péče o duševně nemocné," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Pro žadatele výzvy č. 75 "Deinstitucionalizace psychiatrické péče II" je připraveno 425 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí maximálně 75 milionu korun. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je milion korun a maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je čtyřicet milionu korun.
 
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 13. 7. 2017 do 15. 7. 2020.
 
Příjemci podpory mohou být příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 
Výzva č. 75 "Deinstitucionalizace psychiatrické péče II"  je vyhlášena v rámci specifického cíle 2.3  IROP ?Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví?. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 13. července 2017 do 15. července 2020. Více informací naleznete na výše uvedeném odkazu
 
Pro žadatele je připraveno 425 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), národní spolufinancování činí max. 75 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 40 mil. Kč Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 13. 7. 2017 do 15. 7. 2020. 
 
Projektové záměry a žádosti bude možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích, tyto kontakty jsou k dispozici na stránkách http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/.
 
Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz. Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2017 a rok 2018 je k dispozici na webových stránkách http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádá dne 22. 8. 2017 seminář pro žadatele k 75. výzvě "Deinstitucionalizace psychiatrické péče II". Registrace na seminář bude spuštěna dne 30. 7. 2017. Sledujte prosím webové stránky IROP, kde současně zveřejníme podrobnější informace.

Poslední aktualizace: 3.7.2017