Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Odpovědi na dotazy účastníků seminářů "Administrace projektů ve fázi realizace" (Karlovy Vary, 14. 6. 2017)

Platnost od - do:
Kategorie:


10.7.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Zveřejňujeme odpovědi na dotazy účastníků semináře "Administrace projektů ve fázi realizace", který se uskutečnil 16. 6. 2017 v Karlových Varech.

Otázka: Změnu ukončení realizace  kde všude uvést?

Odpověď: Posun ukončení realizace projektu je vždy nutné provést žádostí o změnu v projektu.

V rámci změny harmonogramu projektu resp. Změny termínu ukončení projektu je nutno uvést na záložce Projekt (předpokládané ukončení projektu), Etapy projektu předpokládané ukončení etapy), Finanční plán (datum předložení ŽoP - 20 pracovních dní od předpokládaného ukončení projektu/etapy), Indikátory (datum dosažení cílové hodnoty). Pro možnost upravení záložky Finanční plán je nutno vybrat i záložky Rozpočet a Přehled zdrojů financování. Pokud se termín ukončení projektu/etapy mění tak, že původní termín byl před 30. 9. a nový termín je po 30. 9. pak se musí upravit i záložka Rozpočet projektu - roční rozpočet v letech.

Otázka: V případě, např. víceprací v rámci zakázek na stavební práce musíme podat nejprve ŽoZ na schválení vyvolaných změn, vč. Předložení návrhu dodatku nebo si musíme nechat schválit dodatek samostatnou ŽoZ?

Odpověď: Z dokumentace IROP - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (dále jen "Obecná pravidla") kap. 5.2 (zakázky podle zákona) nebo 5.3 (zakázky podle Metodického pokynu pro zadávání zakázek) a kap. 6.1 Základní pravidla předkládání dokumentace dodatečných stavebních prací  vyplývá, že příjemce podá Žádost o změnu s návrhem dodatku ke SoD a veškeré výše uvedené doklady, které se týkají předmětného dodatku a víceprací či méněprací, které se dodatkem k SoD řeší. CRR provede kontrolu dodatku z hlediska souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Dále CRR posoudí věcnou a časovou způsobilost dodatečných výdajů. Žadatel by měl spolu s dodatkem předložit zároveň i změny v projektu, a toto bude Centrem posouzeno komplexně. Posouzení dodatečných stavebních prací se provádí po kontrole rozpočtu dodatku.

Otázka: V případě víceprací na stavební práce je nutné v rámci ŽoZ předkládat celý položkový rozpočet se změněnými případně novými položkami?

Odpověď: Podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, kap. 6.1 se předkládá minimálně položkový rozpočet posuzovaného dodatku, který je přílohou dodatku ke Smlouvě o dílo. A to ve formátu a struktuře odpovídají rozpočtu ze smlouvy o dílo. Při tvorbě rozpočtu dodatku je třeba se řídit ujednáními uvedenými v SoD.

Otázka: Jsou změněné položky způsobilé, pokud nepřekročíme celkové způsobilé výdaje projektu? Jak je to u nových položek nutných k naplnění cílů projektu?

Odpověď: Dle Obecných pravidel kap. 6 Společná ustanovení o postupu CRR/ŘO IROP pro výběrová a zadávací řízení platí, že způsobilým výdajem jsou pouze dodatečné stavební práce zadané v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nebo zákonem o zadávání veřejných zakázek nebo s MPZ (viz příloha č. 3 těchto Pravidel). Zároveň musí být dodržena věcná a časová způsobilost výdajů dle výzvy. V rámci žádosti o změnu nelze žádat o rozšíření stávajících aktivit, které by mělo vliv na indikátory projektu, na výsledek hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti nebo na počet bodů ve věcném hodnocení.

Dodatečné stavební práce (vícepráce, méněpráce a záměny) se posuzují z hlediska ZZVZ nebo MPZ. Zda jde skutečně o dodatečné stavební práce, které mají přímou souvislost s původním záměrem projektu, a tudíž jsou akceptovatelné.

Poslední aktualizace: 10.7.2017