Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Navýšení alokace výzvy č. 20 IROP "Nízkoemisní a bezemisní vozidla"

Platnost od - do:
Kategorie:


12.7.2017 - 12.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 11. července 2017 došlo k navýšení alokace 20. výzvy IROP s názvem "Nízkoemisní a bezemisní vozidla". V souvislosti s tímto krokem došlo ke změně textu výzvy č. 20 a k vydání aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 11. července 2017.

Alokace 20. výzvy byla navýšena o 1,033 mld. Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ("EFRR"). Důvodem navýšení alokace výzvy je přesun volných finančních prostředků z prioritní osy 3, specifického cíle 3.3 do prioritní osy 1, specifického cíle 1.2, schválený jako součást návrhu změn Programového dokumentu IROP na 7. zasedání Monitorovacího výboru IROP v červnu 2017. Řídicí orgán IROP uvedené prostředky následně nabídne náhradním projektům, v pořadí podle výsledku věcného hodnocení a času podání žádosti o podporu, kterým pokryjí 100 % dotace z EFRR.

ŘO IROP současně vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Předmětem této revize je změna metodiky spočívající v uvádění indikátorů, které nejsou povinné k naplnění, v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Za nenaplnění respektive překročení těchto indikátorů nebude udělena sankce. Kromě úprav přílohy č. 2 Specifických pravidel dochází také k upřesnění vykazování dosažených hodnot v metodických listech indikátorů 7 51 10 a 3 61 11 v příloze č. 3.

Více informací k 20. výzvě IROP naleznete na tomto odkazu.

Poslední aktualizace: 12.7.2017