Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualita k zákonu č. 340/2015 Sb. (ZRS) k povinnosti uvádět smlouvy v registru smluv

Platnost od - do:
Kategorie:


20.7.2017 - 20.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

V souvislosti s účinností zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále "ZRS") jsou příjemci vymezení v § 2 ZRS povinni od 1. 7. 2017 zveřejnit smlouvu včetně smlouvy uzavřené akceptací objednávky nebo její dodatky v Registru smluv dostupném na https://smlouvy.gov.cz/.

Smlouva/objednávka včetně její akceptace, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Dodatky ke smlouvám uzavřené po 1. 7. 2017 je nutné uveřejnit se smlouvou ve znění všech jejich pozdějších dodatků. Vložení smluv/objednávek včetně jejich akceptace/dodatků spolu s uvedenými metadaty bude ze strany ŘO IROP kontrolováno a bude postupováno v souladu s ZRS.

Žadatel dokládá vložení příslušné objednávky do Registru smluv při nárokování výdajů z této objednávky uložením přesného a funkčního hypertextového odkazu do pole ?Popis výdaje? v SD1 (případně jiný údaj umožňující dohledání daného dokumentu, např. ID, které bylo přiděleno při uveřejnění příslušných podkladů v registru smluv).

Pokud nedojde ke zveřejnění dané smlouvy/objednávky/dodatku ve lhůtě stanovené ZRS, výdaje vzniklé na základě smlouvy/objednávky včetně její akceptace/dodatku budou považovány za nezpůsobilé.Poslední aktualizace: 20.7.2017