Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy č. 61 IROP "Sociální infrastruktura - Integrované projekty IPRÚ"

Platnost od - do:
Kategorie:


25.7.2017 - 25.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 24. července 2017 byla vydána revize 61. výzvy IROP "Sociální infrastruktura - Integrované projekty IPRÚ".

Hlavní změny ve výzvě a ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce se týkají těchto oblastí:
  • doplněna nová aktivita do výzvy "Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center", současně byly aktualizovány všechny relevantní části výzvy, včetně navýšení alokace výzvy, a kapitoly Specifických pravidel související s touto novou aktivitou, včetně příloh,
  • změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 12.2019,
  • upraven rozsah povinných příloh k žádosti o podpory, kdy již žadatel např. nemusí předkládat k žádosti jako povinnou přílohu Výpis z rejstříku trestů, je zavedena nová povinná příloha k žádosti Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem IPRÚ, je zavedena nová příloha ke Specifickým pravidlům Vzor pověřovacího aktu,
  • upraveno dokladování způsobilých výdajů, kde došlo k odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé,
  • aktualizace a upřesnění vzoru Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace v oblasti indikátorů a povinnosti naplňování jejich cílových hodnot.
Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 61 a Specifických pravidlech k výzvě je uveden na začátku každého z těchto dokumentů.  
 

Poslední aktualizace: 25.7.2017