Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Centrum zveřejnilo přehled nejčastějších pochybení v Žádostech o platbu (ŽoP) a Zprávách o realizaci projektu (ZoR)

Platnost od - do:
Kategorie:

8.6.2018 - 31.10.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program

V souvislosti s narůstajícím počtem projektů v realizaci, které jsou administrovány v Centru pro regionální rozvoj, připravili specialisté Centra pro příjemce dotace informace k administraci Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (dále jen "ŽoP/ZoR"), které zahrnují doporučení ke správnému postupu při zpracování a předložení uvedených dokumentů v monitorovacím systému MS2014+.

Přehled nejčastějších pochybení a obecná doporučení vychází z dosavadní zkušenosti Centra z průběhu kontrol ŽoP/ZoR. Konkrétně tedy uvádíme nedostatky, které byly identifikovány nejčastěji, a kterých by se příjemci  měli vyvarovat.

Před samotnou přípravou ŽoP/ZoR doporučujeme příjemcům, aby se seznámili s Obecnými
a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, ve kterých jsou uvedeny základní informace
a povinnosti, které musí při přípravě ŽoP/ZoR příjemce dodržet, aby nedocházelo ke zbytečnému zdržení  administrace, či dokonce k finančním korekcím. 

Ke správnému předložení ŽoP/ZoR je zapotřebí využít Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - konkrétně přílohu "P26_Postup pro vyplňování ZŽoP ZoR v MS2014+", ve které je uveden podrobný postup pro vyplňování jednotlivých záložek v MS2014+ ve zjednodušené žádosti o platbu a zprávě
o realizaci projektu.

Konkrétní nedostatky u Zpráv o realizaci a u Žádosti o platbu:

Zpráva o realizaci

-          zpráva o realizaci není podepsána statutárním zástupcem ani jinou osobou k tomuto úkonu oprávněnou,

-          sledované období od/do musí být shodné s plánovaným harmonogramem projektu nebo se skutečností (v případě předčasného předložení ŽoP a ZoR) - v případě více etapového projektu na sebe musí jednotlivá období navazovat,

-          nebývají vyplněny všechny povinné záložky, či nejsou vyplněny zcela - opakující se nedostatky jsou identifikovány především na záložkách:

o   indikátory - datum naplnění indikátoru neodpovídá skutečnému datu naplnění; není uvedena cílová hodnota indikátoru; přírůstek může být vykazován i mínusovou hodnotou (např. indikátor 32 300 v 37. výzvě); dosažená hodnota indikátorů musí být v souladu s údaji v právním aktu,

o   publicita - není vyplněno pole "komentář",

o   etapy - skutečné datum zahájení a ukončení nesouhlasí se skutečností (stejná data musí být vyplněna i v polích Sledované období od/do),

o   klíčové aktivity - nevyplněná záložka, případně popis není v souladu s žádostí
o podporu nebo Studií proveditelnosti.

 Žádost o platbu

-          není doložena oddělená účetní evidence (musí být zajištěno jednoznačné přiřazení účetních položek vztahující se k realizaci projektu),

-          u první Žádosti o platbu není doložena kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu, na který požaduje příjemce poskytnout dotaci, a dále kopie smluv ke všem bankovním účtům, ze kterých byly provedeny úhrady předkládaných účetních/daňových dokladů k proplacení, nebo vyplněna příloha P32  - Čestné prohlášení o bankovním účtu (netýká se OSS a PO OSS),

-          absence příloh k účetním dokladům (objednávka, smlouva o dílo, předávací protokol, dodací list, soupis provedených prací, výpis z účtu atd.),

-          nedoložena smlouva mezi příjemcem a dotčeným subjektem (příkazní/mandátní smlouvou), která upravuje správu majetku příjemce dotace z IROP,

-          k publicitě není doložená fotodokumentace, případně je nečitelná, nebo není z fotodokumentace patrné, zda je vyvěšena v místě realizace,

-          naplnění indikátorů nebývá doloženo relevantními dokumenty/fotodokumentací,

-          číslo bankovního účtu uvedené ve smlouvě s dodavatelem se neshoduje s číslem bankovního účtu uvedeném na faktuře,

-          zaúčtování dokladů není v souladu se schváleným rozpočtem, finančním plánem a
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace., tj. vzniká nesoulad mezi investicemi a neinvesticemi. Změnu rozdělení výdajů mezi investice a neinvestice je zapotřebí provést formou Žádosti
o změnu před koncem etapy/projektu,

-          stavební rozpočet - předložený soupis provedených prací nemá shodnou strukturu a formát jako byl smluvní rozpočet stavby,

-          po vyplnění veřejné podpory v soupisce dokladů nedošlo na záložce Žádost o platbu k naplnění veřejné podpory

-          chyby v soupisce dokladů - vyplněné údaje neodpovídají skutečnosti:

o   nejsou vyplněna pole "Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje" a "Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje",

o   nesoulad mezi uvedenými úhradami faktur a doloženými úhradami faktur na základě výpisu z účtů,

o   u výdajů na stavební práce je nezbytné rozdělení mezi způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Vysvětlení je možné uvést přímo v soupisce dokladů v poli "Popis výdaje",

o   na fakturách není uvedena jednoznačná vazba na projekt, tj. registrační číslo projektu,

o   pole "číslo účetního dokladu v účetnictví"  - pro lepší přehlednost je ideální uvádět číslo faktu,ry

o   nevyplněno pole "Druh veřejné podpory" - nutné vyplnit režim podpory, který je uveden v projektové žádosti.

 

Veřejné zakázky

 

-          není nastaven správný stav zakázky; případně chybí aktuální údaje o veřejné zakázce.

 

Poslední aktualizace: 8.6.2018