Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy IROP č. 62 "Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD"

Platnost od - do:
Kategorie:


22.9.2017 - 22.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 21. září 2017 byla vydána revize 62. výzvy IROP Sociální infrastruktura - integrované projekty CLL".

Předmětem revize výzvy a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce jsou především:
  • změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 12. 2019;
  • úprava rozsahu povinných příloh k žádosti o podporu, kdy již žadatel např. nemusí předkládat k žádosti jako povinnou přílohu Výpis z rejstříku trestů. Je zavedena nová příloha ke Specifickým pravidlům "Vzor pověřovacího aktu" a "Seznam základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP". Dále došlo ke změně v přílohách "Osnova studie proveditelnosti pro aktivitu Sociální bydlení", "Model pro výpočet lhůty doby pověření SOHZ" a přílohy "Model pro výpočet míry dotace", obě pro aktivitu Sociální bydlení;
  • záložka Veřejné zakázky v MS2014+ byla přesunuta do samostatného modulu. Vše vysvětleno v příloze P1 "Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+";
  • úprava dokladování způsobilých výdajů, kde došlo k odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé;
  • aktualizace a upřesnění sankcí v oblasti indikátorů ve vzoru Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
  • v části Závěrečné ověření způsobilosti projektů došlo k úpravě kritérií.
 
Detailní přehled změn v textu výzvy a Specifických pravidel je uveden na začátku revidovaných dokumentů 62. výzvy.Poslední aktualizace: 22.9.2017