Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

IROP - 77. výzva - "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Platnost od - do:
Kategorie:


2.10.2017 - 2.1.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Dne 27. září 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 77. výzvu "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.", v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.
Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 200 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 30 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 0,5 mil. Kč. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2022.

Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz     od 25. října 2017. Podpora deinstitucionalizace sociálních služeb zároveň pokračuje v rámci výzev č. 60, 61 a 62 IROP určených pro integrované nástroje. V jednotlivých územích ITI, IPRÚ a MAS jsou vyhlašovány konkrétní integrované výzvy.

Poslední aktualizace: 2.10.2017