Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 27. říjnu 2017

Platnost od - do:
Kategorie:


27.10.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.10.

Hlavní oblasti revize Obecných pravidel jsou uvedeny v následující tabulce, nicméně ŘO doporučuje se důkladně seznámit s kompletním přehledem změn.

Úvod Byla upravena platnost Obecných a Specifických pravidel.
Nehodnocené projekty Možnost za určitých podmínek nehodnotit všechny projekty byla doplněna i pro kolové výzvy.
Výzva k doplnění žádosti Komplexní úpravy v kapitole týkající se např. situací, kdy je možné žadatele vyzvat, postupů v případě veřejných zakázek a administrace projektu v případě nedoložení doplněné žádosti.
Ex-ante analýza rizik Doplněna informace, že v případě projektů MAS budou případné nezpůsobilé výdaje kráceny až při kontrole ŽoP.
Žádosti o přezkum Úprava pravidel pro předkládání žádostí o přezkum a vydefinování nepřípustných žádostí.
Vydání právního aktu Pro Právní akt byla definována platnost a účinnost.
Investiční plánování a zadávání zakázek Rozsáhlé změny v předkládání dokumentace o zakázce ke kontrole v návaznosti na spuštění modulu Veřejné zakázky. Zároveň byly upřesněny postupy pro předkládání stavebních rozpočtů pro účel kontroly správného stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce.
Způsobilost výdajů Doplněna nová pravidla způsobilosti výdajů.
Změny projektu
V kapitole byly provedeny rozsáhlé úpravy týkající se mimo jiné:
  • předkládání žádostí o změnu v případě veřejných zakázek,
  • pravidel pro schvalování změn,
  • seznamů změn, které je nutné hlásit před a po vydání právního aktu,
  • specifik předkládání žádostí o změnu u integrovaných projektů. 
Přílohy U několika příloh byly aktualizovány postupy pro práci v systému MS2014+, případně byly přílohy upraveny v návaznosti na změny textu Obecných pravidel. Byla doplněna nová příloha č. 35, která se týká práce s modulem Veřejné zakázky v MS2014+.
 
Aktuální verzi Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP naleznete na webu IROP u jednotlivých výzev a v Dokumentech (Základní dokumenty - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - Aktuálně platná verze).

Poslední aktualizace: 27.10.2017