Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje novou výzvu

Platnost od - do:
Kategorie:


17.1.2018 - 16.4.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Investování podniků do výzkumu a inovací nebo zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu především malými a středními podniky, to je příklad aktivit, které budou v rámci výzvy podpořeny.

Řídící orgán programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci s kódem INTERREG V-A SK-CZ/2018/06.

Konečný termín pro podávání žádostí je 16. 4. 2018.

Zaměření výzvy:

Prioritní osa 1. Využívaní inovačního potenciálu
Investiční priorita 2. Podpora investic podniků do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím (1b)
Specifický cíl 1.2. Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu zejména malými a středními podniky

Mezi oprávněné žadatele patří kromě některých státních a veřejných institucí a výzkumných institucí za určitých podmínek také podnikatelské subjekty - mikro, malé a střední podniky, některé nevládní / neziskové organizace, komory a zájmová sdružení a Evropská seskupení pro územní spolupráci.
Schválená výzva je zveřejněna na internetových stránkách programu    

Poslední aktualizace: 25.1.2018