Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Informace Centra pro regionální rozvoj o pozastavení kontrol zakázek v IROP v 1., 2, a 4. fázi kontroly

Platnost od - do:
Kategorie:


1.3.2018 - 31.12.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Na základě Metodického dopisu ŘO IROP, který upravil povinnost Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen "Centrum") v oblasti provádění preventivních kontrol zakázek, pozastavuje Centrum s účinností od 1. 3. 2018 kontroly všech předložených dokumentací pro:
  • kontrolu zadávacích podmínek před zahájením zadávacího / výběrového řízení a kontrolu dokumentace před podpisem dodatku;
  • kontrolu dokumentace před podpisem smlouvy, vyjma nadlimitních zakázek a ZVH nad 11.915.000 Kč u dodávek a služeb a 149.224.000 Kč u st. prací.
Povinnost vyplývající z čl. 5 odst. 5.2 a / nebo odst. 5.3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce je splněna samotným předložením dokumentace k zakázce, přičemž žadateli / příjemci není stanovena žádná povinnost vyčkat na stanovisko Centra a ani samotná kontrola zakázky ze strany Centra nemusí proběhnout předtím, než žadatel / příjemce oprávněně využije svých práv zadavatele veřejné zakázky. Zahájit zadávací / výběrové řízení tak může žadatel po uplynutí lhůty uvedené v OP IROP i bez stanoviska Centra a uzavřít smlouvu či dodatek může ihned poté, co k tomu nastanou zákonné podmínky / podmínky stanovené příslušným metodickým pokynem.

Kontrola předložené dokumentace bude provedena nejpozději před schválením první Žádosti o platbu, ve které budou výdaje z této zakázky uplatněny.

Na základě disponibilních kapacit Centrum vyhodnotí, zda k předložené dokumentaci poskytne konzultaci. O poskytnutí konzultace bude žadatel / příjemce informován prostřednictvím MS2014+.

Pokud bude ze strany Centra konzultace poskytnuta, doporučuje Centrum žadateli / příjemci, aby vyčkal na výsledek konzultace, resp. aby výstupy z konzultace zapracoval do příslušné dokumentace k zakázce. Odpovědnost za zapracování výstupů konzultace do příslušné dokumentace k zakázce je v plné kompetenci a odpovědnosti žadatele / příjemce.

Konzultace je poskytována jako jednorázová a pouze na základě dokumentace k zakázce předložené žadatelem / příjemcem, zpravidla v rozsahu:
  • dílčí konzultace položkového rozpočtu stavby u zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 6 mil. Kč bez DPH,
  • dílčí konzultace zakázky u pořízení zdravotnických přístrojů nebo zakázek ICT.
Jednorázová konzultace znamená, že Centrum nebude se zadavatelem komunikovat jeho stanovisko k obsahu konzultace. Je plně v kompetenci zadavatele, jak využije informace z konzultace v dalším průběhu realizace zakázky.

Poslední aktualizace: 1.3.2018