Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

IROP přináší novinky v možnosti prodloužení realizace projektu

Platnost od - do:
Kategorie:


30.4.2018 - 31.7.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné schválit žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy, v případě integrovaných nástrojů je rozhodující datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy nositele integrovaného nástroje, v případě ITI také ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI. Pro takovouto žádost o změnu musí existovat věcný důvod, který žadatel či příjemce v žádosti o změnu dostatečně zdůvodní.

Prodloužení termínu realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy může být schváleno pouze v případě nedodržení předpokládaných lhůt pro administraci projektů ze strany Řídicího orgánu IROP, zprostředkujících subjektů IROP nebo Místních akčních skupin.

Změnové řízení je možné zahájit při kumulativním splnění těchto předpokladů:
  • Nedodržení harmonogramu realizace projektu prokazatelně nezpůsobil příjemce.
  • Žádost o změnu je řádně odůvodněna a délku požadovaného prodloužení je možné ověřit v systému MS2014+.
  • Žádost o změnu je podána až po vydání prvního právního aktu, s výjimkou projektů aktuálně zařazených na seznamu náhradních projektů.
    • V případě náhradních projektů se musí jednat o projekty, na které zbyla alokace výzvy a u kterých žadatel písemně potvrdil Řídicímu orgánu IROP, že s nabízenou částkou souhlasí. Po odeslání tohoto potvrzení Řídicímu orgánu IROP je možné podat žádost o změnu s prodloužením termínu ukončení realizace.
  • Žádost o podporu, ke které se vztahuje žádost o změnu, je podána ve výzvě, ve které je nejzazší termín pro ukončení realizace projektu stanoven v průběhu roku 2018.
  • Na straně příjemce existuje reálný předpoklad, že realizace projektu nebude dokončena v termínu daném výzvou.
V žádosti o změnu je vždy nutné uvést, jakým způsobem prodleva v administraci projektu na straně implementační struktury IROP ovlivnila či ovlivňuje realizaci projektu na straně žadatele či příjemce, včetně návrhu délky prodloužení termínu realizace projektu.

Termín ukončení realizace projektu je možné prodloužit maximálně o počet pracovních dnů, o který byla prodloužena administrace žádosti o podporu oproti níže uvedeným lhůtám. Lhůty byly stanoveny jednotně na základě všech verzí Obecných pravidel pro žadatele a příjemce vydaných před 31. 12. 2017.
Žádosti o změnu z preventivních důvodů, tedy v případech, kdy není ohrožen harmonogram realizace projektu, nebudou akceptovány.

 
Předpokládaná doba administrace žádosti o podporu do vydání právního aktu podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce
  Průběžná výzva Kolová výzva
Individuální projekty a projekty IPRÚ 142 152
ITI 149* 152
MAS X 135
Pozn.: Lhůty jsou stanoveny v pracovních dnech (pd).
* V případě průběžných výzev ITI, ve kterých probíhá věcné hodnocení, se lhůta prodlužuje o 20 pd.

Lhůty pro administraci žádosti o podporu se v případě průběžných výzev počítají od data podání žádosti, a v případě kolových výzev od data ukončení příjmu žádostí. Rozhodným okamžikem pro posouzení délky prodloužení administrace je vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. V případě, že je žadatel aktuálně zařazen na seznam náhradních projektů, je rozhodným okamžikem pro posouzení délky možného prodloužení termínu realizace projektu datum podání žádosti o změnu, kterou žadatel podal poté, co Řídicímu orgánu IROP písemně odsouhlasil výši finančních prostředků pro jeho projekt. Od skutečné délky administrace žádosti o podporu nebude odečítána doba trvání úpravy žádosti o podporu na základě výzev k doplnění v rámci hodnocení, doba, po kterou probíhá přezkum hodnocení, ani doba po ukončení hodnocení, po kterou nebyly doloženy dokumenty potřebné pro vydání právního aktu.

Maximální možný termín prodloužení realizace projektu je stanoven takto: nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy plus počet pracovních dní, o které nebyla dodržena lhůta pro administraci projektů ze strany Řídicího orgánu IROP.

Centrum pro regionální rozvoj ČR při administraci případných žádostí o prodloužení termínu realizace prověří a projedná s žadateli a příjemci možnost mimořádné etapizace projektu.
Před prodloužením realizace za termín stanovený výzvou je příjemce oprávněn žádat nejprve o prodloužení realizace projektu až na nejzazší termín stanovený výzvou.

Z výše uvedených důvodů je pak možné schválit žádost o prodloužení termínu realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu stanovené v textu výzvy maximálně jednou.

ŘO důrazně doporučuje připravovanou žádost o změnu konzultovat již před jejím podáním. S dotazy k postupům při přípravě žádosti o změnu u konkrétních projektů se mohou žadatelé či příjemci obracet přímo na Centrum pro regionální rozvoj ČR, na přidělené manažery projektu prostřednictvím MS2014+.

Poslední aktualizace: 30.4.2018