Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzev č. 41 a 48 ke specifickému cíli 3.1

Platnost od - do:
Kategorie:

4.9.2018 - 31.10.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 31. srpna 2018 byly vydány revize výzev pro předkládání integrovaných projektů IROP ve SC 3.1, a to revize výzvy č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty IPRÚ a revize výzvy č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI.

Hlavním důvodem revizí textu výzev, Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a některých příloh je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046, ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (tzv. nařízení Omnibus), které vstoupilo v platnost dnem 2. 8. 2018.

V revizích jsou zapracovány ustanovení novely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 (nařízení o EFRR), které přináší zásadní změnu v podmínkách poskytování podpory infrastruktury malého měřítka v oblasti kultury. Dle této novely se ruší původní podmínky pro podporu malého měřítka v oblasti kultury, a to se zpětnou platností od 1. 1. 2014. Pro nové výzvy integrovaných nástrojů ITI, IPRÚ je zaveden pouze limit výdajů z EFRR místo limitu celkových výdajů.

Detailní přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů:
Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví-int. proj. IPRÚ
Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - int. proj. ITI

Poslední aktualizace: 4.9.2018