Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Upozornění týkající se administrace a kontroly veřejných zakázek

Platnost od - do:
Kategorie:


3.4.2019 - 31.8.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Pokud příjemce dotace nebude opakovaně poskytovat řádnou součinnost při dokládání dokumentace k veřejné zakázce, resp. nebude předkládat dokumentaci v takovém rozsahu, aby Centrum bylo schopno ověřit soulad postupu zadavatele s příslušnými předpisy EU, národními pravidly a dalšími pravidly stanovenými ŘO IROP, výdaje uplatňované z této zakázky mohou být označeny jako nezpůsobilé (ve smyslu Kapitoly 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, popř. na samotou veřejnou zakázku může být uplatněna finanční úprava podle Přílohy č. 5 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, neboť nepředložení dokumentace i přes opakované výzvy vytváří domněnku neuchování dokumentace na straně zadavatele, příjemce.

Doporučujeme statutárním orgánům (či nadřízeným osobám) příjemců dotace, aby si průběžně prověřovali postup administrátorů projektů na straně příjemce dotace (tedy vlastních zaměstnanců či najaté firmy) tak, aby předešli výše uvedeným krácením dotace.

V případě potřeby jsou statutárním zástupcům či nadřízeným osobám k dispozici ředitelé příslušného krajského odboru pro další komunikaci.

Poslední aktualizace: 3.4.2019