Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Nová výzva č. 90 - Sociální podnikání pro KPSVL

Platnost od - do:
Kategorie:


1.8.2019 - 1.10.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020


Dne 31. července 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo ve specifickém cíli 2.2 "Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání" výzvu č. 90 "Sociální podnikání pro KPSVL"(Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám - viz příloha č. 3 Specifických pravidel) s alokací 60 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Podpora může být poskytnuta na vznik nového sociálního podniku, rozšíření podniku nebo na rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Oprávněnými žadateli v této mohou osoby samostatně výdělečně činné (definované podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), dále obchodní korporace (vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích), a dále nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 4 900 000 Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 400 000 Kč. Podpořeny mohou být pouze projekty v území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (viz příloha č. 3 Specifických pravidel).

Více informací o výzvě naleznete zde

S případnými dotazy na věcné zaměření projektu se obracejte na Centrum pro regionální rozvoj ČR, které zajišťuje konzultace k výzvám IROP - http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/. S dotazy ohledně získání povinného potvrzení Agentury pro sociální začleňování o souladu projektu předkládaného do výzvy IROP se schváleným Strategickým plánem sociálního začleňování nebo Tematickým akčním plánem se prosím obracejte na Mgr. Terezu Vaňkovou, vankova.tereza@vlada.cz.  Žadatelům doporučujeme se ohledně informací ke konkrétnímu území spojit s lokálním konzultantem příslušné lokality, jejich kontaktní údaje jsou k dispozici na adrese https://www.socialni-zaclenovani.cz/lokality/.

Poslední aktualizace: 1.8.2019