Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 17

Platnost od - do:
Kategorie:


29.8.2019 - 31.1.2020
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídící orgán IROP vydal dne 26. 8. 2019 Závazné stanovisko, kterým informuje žadatele a příjemce, jakým způsobem bude postupováno v případě revokace nepovinné přílohy Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu v průběhu realizace, či doby udržitelnosti projektu. Bližší informace naleznete zde: Závazné stanovisko č. 17

Co je souhlasné stanovisko obce s realizací projektu

Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu je nepovinnou přílohou u projektů výzev Sociálního bydlení. V dané příloze vyjadřuje kompetentní subjekt souhlas či nesouhlas s realizací projektu na svém území. V souvislosti s tím, že daná příloha je nepovinná, není vyžadováno její doložení, tzn., že její případné nedoložení, není důvodem pro vyřazení žádosti. Daná příloha se váže na kritérium věcného hodnocení. Při hodnocení žádostí o podporu se vychází z předložených dokumentů platných ke dni podání žádosti.

V případě, že žadatel doloží Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu, ve kterém kompetentní útvar vyjadřuje souhlas s projektem, obdrží žadatel zvýšený počet bodů ve věcném hodnocení.

V případě, že žadatel nedoloží Souhlasné stanovisko obce, nebo kompetentní útvar vyjádří nesouhlas s daným projektem, body ve věcném hodnocení žadatel neobdrží. To ovšem nemusí nutně vést k zamítnutí žádosti. Pokud žadatel získá potřebný počet bodů a splní všechny podmínky výzvy, může mu být udělena podpora navzdory nesouhlasnému stanovisku obce. V případě, že je žadatelem obec, nemusí toto potvrzení předkládat a body za kritérium obdrží automaticky.

Souhlasné stanovisko obce, které bylo předmětem hodnocení nelze již následně měnit. Na případné odvolání nebo naopak na dodatečné udělení souhlasného stanoviska tak nelze brát zřetel.

Poslední aktualizace: 29.8.2019