Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishRegionální informační servis

V červenci 2000 byla usnesením vlády schválena Strategie regionálního rozvoje, která uložila MMR mimo jiné za úkol připravit Integrovaný regionální informační systém (IRIS), jehož součástí bude vyhodnocování regionálních disparit. Tento úkol byl posléze delegován na Centrum pro regionální rozvoj, které od té doby provozovalo Regionální informační servis (RIS) a Mapový server.

RIS prezentuje popisná data s regionálně rozvojovou tematikou, k čemuž používá více než 130 druhů rozsáhlých databází. Jeho základem je třináct samostatných regionálních informačních servisů pro všechny kraje ČR mimo Prahy, obsahující ve shodné struktuře statistická data v časové řadě od roku 1995 týkající se hospodářství, životního prostředí, sociální oblasti a veřejné infrastruktury. Data lze zobrazit v různých úrovních, od krajské, přes okresní, až po obce s rozšířenou působností. Druhou součástí RIS jsou dva turistické weby obsahující detailní informace o Šumavě a Beskydech. Třetí částí jsou vyhledávače, umožňující rychlý přístup ke specifickým regionálním datům typu přehled projektů spolufinancovaných z evropských fondů, kontakty na administrativní instituce, ubytovací zařízení a ekonomické subjekty, informace o průmyslových zónách, nevyužitých brownfields a potenciálních rozvojových plochách, databáze mikroregionů, místních akčních skupin a nevládních organizací, archiv výsledků soutěže Vesnice roku nebo vyhledávač Obce poskytující široké spektrum informací o všech českých obcích. Čtvrtou částí RIS je přehled aktuálně vypsaných dotačních titulů na území České republiky ze všech možných zdrojů. Poslední součástí portálu je pak sekce obsahující mapové postery ke stažení.

RIS postoupil do finále soutěže Geoaplikace 2003 v rámci programu konference Informace ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové 2004 a získal zde 1. místo za řešení systému.

K 1. lednu 2016 byla administrace portálu RIS převedena na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor regionální politiky.


Mapový server CRR ČR

Spolu s RIS v letech 2000 až 2015 Centrum pro regionální rozvoj spravovalo také Mapový server CRR ČR, který prezentuje specifická data v oblasti regionálního rozvoje z RIS nad mapovými podklady. Kromě základní obecné mapy, která umožňuje přiblížení až do úrovně katastrální mapy, včetně přímého prokliku do katastru nemovitostí, je tak možné zobrazit rozličné tematické mapy. Jedná se například o mapu euroregionů, mikroregionů, místních akčních skupin, rozvojových ploch, přírodních lokalit, dopravního zatížení, výsledků soutěží Vesnice roku a Historické město roku a v neposlední řadě samozřejmě klasická (cyklo)turistická mapa. K 1. lednu 2016 byla administrace Mapového serveru CRR ČR také převedena na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor regionální politiky. 


Regionální rozvojový fond

Do roku 2015 se Centrum pro regionální rozvoj podílelo na fungování Regionálního rozvojového fondu (RRF) a vykonávalo funkci sekretáře Rady RRF.

RRF je finanční nástroj, který nabízí kolem dvou set milionů korun obcím a městům vyjma hl. m. Prahy a statutárních měst na výstavbu nebo rekonstrukci obecní infrastruktury. Úvěry jsou určeny na výstavbu a rekonstrukci technické, dopravní a volnočasové infrastruktury a na výstavbu a rozvoj průmyslových zón. Úvěr je poskytován jako desetiletý, v maximální výši 30 milionů korun a se zvýhodněnou úrokovou sazbou. RRF vznikl v červnu 1999 z prostředků Evropské předvstupní pomoci PHARE, které činily 3,69 mil. eur. Na základě Memoranda o porozumění mezi Evropskou komisí a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z prosince 2007 byly prostředky PHARE vložené do RRF vyúčtovány a zůstatek byl předán do vlastnictví MMR s tím, že prostředky budou nadále využívány na regionální rozvoj. Tyto prostředky tvoří polovinu objemu financí ve fondu, druhou polovinu tvoří prostředky Českomoravské záruční a rozvojové banky. Vypůjčené finanční prostředky se formou splátek do fondu průběžně vrací a je tak možno poskytovat úvěry dalším zájemcům.


Historické město roku

V letech 2011 až 2014 bylo Centrum pro regionální rozvoj zapojeno do organizace soutěže o titul Historické město roku. O ten se soutěží již od roku 1994, kdy "Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón", jak se celým názvem soutěž jmenuje, vznikla. Vyhlašovateli soutěže jsou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Soutěž probíhá ve dvou kolech. První kolo probíhá na krajské úrovni. Hodnotící komise navštíví přihlášená města a hodnotí zejména jejich centra (tedy ony městské památkové zóny nebo městské památkové rezervace) a v nich architektonický a stavební charakter, veřejná prostranství, památky, stavební uspořádání, parky, infrastrukturu apod. Centrum v těchto krajských kolech zastupovalo MMR a jeho zástupce byl členem krajské hodnotící komise vždy se zástupcem Národního památkového ústavu a Sdružení historických sídel. Čtrnáct krajských vítězů poté postupuje do finálového kola, v němž národní hodnotící komise vybírá vítěze. Ten vedle ceny z českého křišťálu získá milion korun na další opravy památek a také právo užívat příslušný rok titul "Historické město roku". Krajští vítězové obdrží z programu regenerace sto tisíc korun.

Přihlášky musí zájemci podat do konce prosince, krajská kola soutěže probíhají v lednu, slavnostní vyhlášení vítěze pak probíhá v polovině dubna u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel, který připadá na 18. dubna. Systém soutěže se nezměnil, nicméně v současné době se již Centrum na hodnocení krajských kol nepodílí, tuto funkci jak pro krajská kola, tak pro republikové finále vykonává samo MMR.


Vesnice roku

V letech 2011-2012 se Centrum podílelo na organizaci soutěže Vesnice roku. Ta se od svého vzniku v roce 1995 stala důležitým prvkem v životě menších obcí. Účast v soutěži a zápolení o některou z barevných stuh, jimiž jsou nejlepší vesnice v krajích i na celonárodní úrovni oceněny, se pro ně stalo leckdy událostí roku. Soutěž je vyhlašována vždy na přelomu a března během Dní malých obcí, uzávěrka přihlášek je na konci dubna. Během června probíhají krajská hodnocení spojená s návštěvou jednotlivých přihlášených obcí. Právě v této fázi hrálo velkou roli Centrum - naši zástupci z regionů byli členy krajských hodnotících komisí, do jejich rukou byly podávány přihlášky a oni koordinovali bezproblémový průběh hodnocení v krajských kolech soutěže a činnost krajských komisí. Po výběru třinácti finalistů je na konci srpna navštíví celostátní hodnotitelská komise, která vybere vítěze. Ten je vyhlášen v polovině září v Luhačovicích během Mezinárodního festivalu dětských folklórních souborů Písní a tancem.  Od roku 2013 je celý proces hodnocení Vesnice roku opět plně v režii Ministerstva pro místní rozvoj ČR jako jednoho z vyhlašovatelů soutěže.