Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • EnglishZákladní informace o programech v období 2014-2020

Programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce 2014 - 2020 navazují na programy realizované v období 2007 - 2013 přičemž Centrum pro regionální rozvoj České republiky v programovém i v tomto novém období plní funkci Kontrolora. Programy Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce jsou obecně označovány jako Cíl2. Oproti předcházejícímu období došlo u programů k tematické koncentraci, která je zobrazena v obsahovém zaměření jednotlivých operačních programů. Základním stavebním kamenem nadále zůstává přeshraniční prvek všech programů a v nich realizovanýchprojektů.

Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Přeshraniční spolupráce

 • Interreg V-A Česká republika - Polsko
 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
 • Interreg V-A Rakousko - Česká republika
 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
 • Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

Nadnárodní a meziregionální spolupráce

 • Interreg CENTRAL EUROPE
 • DANUBE
 • Interreg EUROPE
 • URBACT III

Programy přeshraniční spolupráce dříve a dnes

období 2007 - 2013

období 2014 - 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika

Interreg V-A Česká republika - Polsko

Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Cíl3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013

Interreg V - A Rakousko - Česká republika

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

CENTRAL EUROPE

Interreg CENTRAL EUROPE

CENTRAL EUROPE

Interreg DANUBE

INTERREG IVC

INTERREG EUROPE

URBACT II

URBACT III

ESPON 2013

ESPON 2020 (není administrován Centrem)

INTERACT II

INTERACT III (není administrován Centrem)


Alokace programů:

Úloha Centra pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky plní v programovém období 2014 - 2020 funkci kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Nařízení Evropské č. 1299/2013 územní spolupráce. Ve své činnosti tak navazuji na působení v programovém období 2007 - 2013.

Úkolem Centra je ověření legality a řádnosti výdajů vykázaných každým partnerem, který se účastní na realizaci projektu. Kontrola prováděná Centrem pro regionální rozvoj České republiky ověřuje plnění povinností příjemců (partnerů projektů), které vyplývají z programové dokumentace příslušných programů, nařízení Evropské komise, národní legislativy, pravidel způsobilosti výdajů a podmínek stanovených na základě platné ho dokumentu, na jehož základě je poskytována dotace.

Kontrola je prováděna po celou dobu realizace projektu dle pravidel programů. U těch projektů/partnerů, kteří pro to splňují podmínky je předmětem kontroly také tzv. udržitelnost/doba účelového vázání prostředků.

Povinnosti partnerů, pravidla způsobilosti výdajů, podmínky realizace projektů adalší informace jsou obsaženy v programové dokumentaci, kterou naleznetezde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020.

Další činnosti Centra v programech Cíle2

Kromě funkce Kontrolora dle čl. 23 zajišťuje Centrum pro regionální rozvoj České republiky také funkci:

 • Společného sekretariátu pro program Interreg V-A Česká republika - Polská republika
 • Infobodu pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
 • české části Společného sekretariátu pro program Interreg V-A Rakousko - Česká republika

Celorepubliková mapa programového území

Projektový cyklus

*předložení projektové žádosti u programu Interreg V-A Česká republika předchází předložení projektového záměru a jeho posuzování

**pouze u těch projektů, u kterých tak bylo rozhodnuto v příslušném smluvním dokumentu o poskytnutí dotace

Kontakty

Odbor evropské územní spolupráce

Mgr. Jiří Jansa (ředitel odboru), tel. 225 855 309, e-mail: jiri.jansa(at)crr.cz

Oddělení administrace a kontroly projektů EÚS

Ing. Markéta Weingärtnerová (vedoucí oddělení), tel. 225 855 231, e-mail: marketa.weingartnerova(at)crr.cz

Projektoví manažeři
Mgr. Tomáš Balcar, tel. 225 855 308, e-mail: tomas.balcar(at)crr.cz (OPPS Rakousko-ČR a Sasko-ČR)

Finanční manažeři
Ing. Jiří Růžek, tel. 225 855 351, e-mail: jiri.ruzek(at)crr.cz
Ing. Marek Pavlík, tel. 225 855 310, e-mail: marek.pavlik(at)crr.cz

kontakty na jednotlivá regionální pracoviště viz Kontakty EÚS/Cíl 3

Účelové znaky

Účelové znaky pro účtování o poskytnuté dotaci

Spolufinancování ze státního rozpočtu (z kapitoly MMR) - pro všech 5 přeshraničních programů:

17007  -  Programy přeshraniční spolupráce - NIV - SR

17883  -  Programy přeshraniční spolupráce - IV - SR

Spolufinancování z ERDF (z programového účtu NF - na MF ČR) - pro  přeshraniční program ČR - Polsko:

95113  -  Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV

95823  -  Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - IV.

Pro použití účelových znaků platí následující pravidla:

 • použití účelových znaků pro poskytnutí dotace na spolufinancování ze státního rozpočtu je povinné pro každého českého projektového partnera, pro kterého je dotace ze státního rozpočtu relevantní,
 • použití účelových znaků pro spolufinancování z ERDF je povinné pro každého českého Hlavního příjemce v programu Interreg V - A Česká republika - Polsko. Účelový znak bude navázán na celou hodnotu prostředků z ERDF schválenou pro projekt, tzn. i na prostředky, které bude Hlavní příjemce poskytovat projektovým partnerům (včetně polských). Projektoví partneři již účelové značky používat nebudou,
 • projektoví partneři v programu Interreg V-A ČR - PR ani další vedoucí partneři a projektoví partneři v ostatních programech přeshraniční spolupráce nebudou účelové znaky pro dotaci z ERDF používat,
 • obce, kraje nebo svazky obcí jako koneční uživatelé v rámci Fondu malých projektů nebudou účelové znaky používat v žádném z programů přeshraniční spolupráce.
od 11/2017 platí následující účelové znaky

 1.     Poskytnutí dotace na spolufinancování ze státního rozpočtu:

účelový znak použije ve všech pěti přeshraničních programech každý český projektový partner, který si ve schválené projektové žádosti požádá o dotaci ze státního rozpočtu a jemuž bude následně vydáno Rozhodnutí o spolufinancování projektu ze státního rozpočtu. Účelové znaky jsou tyto:

17051    neinvestice        "Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR"

17988    investice             "Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR"

 2.     Poskytnutí dotace ze strukturálních fondů:

účelový znak použije pouze český vedoucí partner projektu v rámci přeshraničního programu ČR-Polsko. Účelový znak bude navázán na celou hodnotu prostředků strukturálních fondů schválenou pro projekt, tzn. i pro prostředky, které bude vedoucí partner poskytovat projektovým partnerům (včetně polských). Projektoví partneři již účelové znaky používat nebudou. Účelové znaky jsou tyto:

95113      neinvestice      "Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV"

95823      investice           "Program přeshraniční spolupráce ČR -Polsko - IV"