Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • EnglishZákladní informace o programech v období 2014-2020

Programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce 2014 - 2020 navazují na programy realizované v období 2007 - 2013 přičemž Centrum pro regionální rozvoj České republiky v programovém i v tomto novém období plní funkci Kontrolora. Programy Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce jsou obecně označovány jako Cíl2. Oproti předcházejícímu období došlo u programů k tematické koncentraci, která je zobrazena v obsahovém zaměření jednotlivých operačních programů. Základním stavebním kamenem nadále zůstává přeshraniční prvek všech programů a v nich realizovaných projektů.

Seznam projektů TA k dispozici zde.

Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Přeshraniční spolupráce

 • Interreg V-A Česká republika - Polsko
 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
 • Interreg V-A Rakousko - Česká republika
 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
 • Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

Nadnárodní a meziregionální spolupráce

 • Interreg CENTRAL EUROPE
 • DANUBE
 • Interreg EUROPE
 • URBACT III

Programy přeshraniční spolupráce dříve a dnes

období 2007 - 2013

období 2014 - 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika

Interreg V-A Česká republika - Polsko

Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Cíl3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013

Interreg V - A Rakousko - Česká republika

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

CENTRAL EUROPE

Interreg CENTRAL EUROPE

CENTRAL EUROPE

Interreg DANUBE

INTERREG IVC

INTERREG EUROPE

URBACT II

URBACT III

ESPON 2013

ESPON 2020 (není administrován Centrem)

INTERACT II

INTERACT III (není administrován Centrem)


Alokace programů:

Úloha Centra pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky plní v programovém období 2014 - 2020 funkci kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Nařízení Evropské č. 1299/2013 územní spolupráce. Ve své činnosti tak navazuji na působení v programovém období 2007 - 2013.

Úkolem Centra je ověření legality a řádnosti výdajů vykázaných každým partnerem, který se účastní na realizaci projektu. Kontrola prováděná Centrem pro regionální rozvoj České republiky ověřuje plnění povinností příjemců (partnerů projektů), které vyplývají z programové dokumentace příslušných programů, nařízení Evropské komise, národní legislativy, pravidel způsobilosti výdajů a podmínek stanovených na základě platného dokumentu, na jehož základě je poskytována dotace.

Kontrola je prováděna po celou dobu realizace projektu dle pravidel programů. U těch projektů/partnerů, kteří pro to splňují podmínky je předmětem kontroly také tzv. udržitelnost/doba účelového vázání prostředků.

Povinnosti partnerů, pravidla způsobilosti výdajů, podmínky realizace projektů a další informace jsou obsaženy v programové dokumentaci, kterou naleznete zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020.

Další činnosti Centra v programech Cíle2

Kromě funkce Kontrolora dle čl. 23 zajišťuje Centrum pro regionální rozvoj České republiky také funkci:

 • Společného sekretariátu pro program Interreg V-A Česká republika - Polská republika
 • Infobodu pro programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
 • české části Společného sekretariátu pro program Interreg V-A Rakousko - Česká republika

Celorepubliková mapa programového území

Projektový cyklus

*předložení projektové žádosti u programu Interreg V-A Česká republika předchází předložení projektového záměru a jeho posuzování

**pouze u těch projektů, u kterých tak bylo rozhodnuto v příslušném smluvním dokumentu o poskytnutí dotace

Kontakty

Odbor evropské územní spolupráce

Mgr. Jiří Jansa (ředitel odboru), tel. 225 855 309, e-mail: jiri.jansa(at)crr.cz

Oddělení administrace a kontroly projektů EÚS

Ing. Markéta Weingärtnerová (vedoucí oddělení), tel. 225 855 231, e-mail: marketa.weingartnerova(at)crr.cz

Projektoví manažeři
Mgr. Tomáš Balcar, tel. 225 855 308, e-mail: tomas.balcar(at)crr.cz (OPPS Rakousko-ČR a Sasko-ČR)

Finanční manažeři
Ing. Jiří Růžek, tel. 225 855 351, e-mail: jiri.ruzek(at)crr.cz
Ing. Marek Pavlík, tel. 225 855 310, e-mail: marek.pavlik(at)crr.cz
Ing. Pavel Kalina, tel. 225 855 394, e-mail: pavel.kalina(at)crr.cz

kontakty na jednotlivá regionální pracoviště viz Kontakty EÚS/Cíl 3