Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • English
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko2014 - 2020 navazuje na dlouholetou úspěšnou česko-německou spolupráci v rámci programů Phare CBC, INTERREG IIIA a Cíl 3, jejíž tradice sahá až do roku 1994. Přeshraniční spolupráce České republiky a Svobodného státu Sasko v podobě samostatného operačního programu se datuje vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004.

Řídícím orgánem je stejně jako u předchozího programu Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologií. Národním orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Vhodní žadatelé na české části programového území: veřejné a soukromé instituce v oblasti výzkumu a inovaci, univerzity a vysoké školy, vzdělávací instituce, subjekty veřejné správy (stát, kraj, obec a organizace zřizované/zakládané státem, kraji, obcemi), neziskové organizace, komory a sdruženi, ESUS.

Kritéria spolupráce a princip Vedoucího partnera (Lead partnera)

Zůstal zachován princip vedoucího partnera, který ponese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Každý vedoucí partner musí mít minimálně jednoho zahraničního projektového partnera. Další podmínkou je splnění min. tří kritérií spolupráce z následujících čtyř: 
 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál
 • společné financování.

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.


Novinky

7.11.2016: Dovolujeme si upozornit všechny příjemce z programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS, že v nově vydané Příručce pro příjemce je chybně provedena revize v pasáži týkající se účtů projektu vedených u ČNB. Výjimky uvedené na str. 15 správně zní takto:

Výjimky:

 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku musí pro účely vyplácení dotace  z EFRR i  ze státního rozpočtu využívat výhradně bankovní účet zřizovatele této příspěvkové organizace.
 • Územně samosprávné celky (tj. kraj, obec, dobrovolný svazek obcí) a další subjekty uvedené v § 3 písm. h) zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech mají povinnost zřídit si pro účely přijímání dotace EFRR ze státního rozpočtu účet u České národní banky (ČNB).

Opravu chyby v Příručce pro příjemce provede MMR v při nejbližší příležitosti, do té doby prosím postupujte dle výše uvedeného.

Stručný popis prioritních os

Nový program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a bavorské příhraničí.

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 je zaměřen na následující prioritní osy:

1. Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

spolupráce a investice v základním výzkumu, spolupráce MSP a institucí v oblasti VaV v aplikovaném výzkumu, podpora klastrů a sítí MSP

2. Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

rozvoj a propagace přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity, půdy a podpora ekosystémových služeb

3. Investice do dovedností a vzdělávání

podpora vzdělávání, spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce

4. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

dispoziční fond (malé projekty people-to-people) a podpora přeshraniční spolupráce občanů a institucí

5. Technická pomoc

Mapa dotačního území Bavorsko - ČR

Na české straně dotační území tvoří Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj. Na bavorské straně je dotační území vymezeno zemskými okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a městskými okresy (statutárními městy) Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing und Weiden in der Oberpfalz.

Rozložení finanční alokace

Z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo na česko-bavorský program vyčleněno 103,4 mil. EUR.

 

Prioritní osa

Prostředky v EUR

% alokace programu

1.

Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

17.900.000

17 %

2.

Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

39.700.000

38,5 %

3.

Investice do dovedností a vzdělávání

11.800.000

11,5 %

4.

Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

27.800.000

27 %

5.

Technická pomoc

6.200.000

6 %

 

CELKEM

103.400.000

 

Fondy malých projektů

Na podporu malých projektů je v rámci programu zřízen tzv. Dispoziční fond (fond malých projektů) spravovaný euroregiony činnými v území:

EUREGIO Bayerischer Wald?Bohmerwald?Unterer Inn / Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy na české straně

EUREGIO EGRENSIS / Regionální sdruženi obci a měst Euregio Egrensis na české straně

Podpora z Dispozičního fondu je poskytována ve zjednodušeném režimu. Žádost o podporu z Dispozičních fondů euroregionů lze podat pro projekty s celkovými výdaji před odečtením příjmů do 25 000 euro včetně (male projekty). U projektů, které jsou podporovány z Dispozičních fondů euroregionů, platí následující specifika:

 • U projektů, které jsou podpořeny z Dispozičních fondů euroregionů, není aplikován princip vedoucího partnera3.
 • Podávání žádosti probíhá na základě jednotné dvojjazyčné žádosti. Výdaje na překladatelské služby související s přípravou žádosti jsou jako jediné přípravné výdaje způsobile.
 • Malé projekty podpořené z Dispozičního fondu musí tematicky odpovídat zaměřeni Prioritní osy 4 "Udržitelné sítě a institucionální spolupráce".

Odkazy

Veškeré dokumenty programu jsou umístěny zde

Oficiální stránky programu: http://www.by-cz.eu/cz/

Společný sekretariát

Pro program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou Cíl EÚS 2014-2020 budou i nadále Společný technický sekretariát programu Cíle 3 při Vládě Horních Frank. Společný sekretariát (JS) má sídlo v odboru 20 vlády a je tak podřízeným orgánem Bavorského státního ministerstva hospodářství a médií, energie a technologií.

Katharina Wolf (vedoucí)
Telefon: +49 (0) 921 604-1759
E-mail:
katharina.wolf(at)reg-ofr.bayern.de

Lukáš Kaňka
Telefon: +49 (0) 921 604-1712
E-mail:
lukas.kanka(at)reg-ofr.bayern.de

Monika Schaffer
Telefon: +49 (0) 921 604-1757
E-mail:
monika.schaffer(at)reg-ofr.bayern.de

Katarina Seidlmayer
Telefon: +49 (0) 921 604-1713
E-mail:
katarina.seidlmayer(at)reg-ofr.bayern.de