Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishProgram nadnárodní spolupráce Interreg Central EUROPE

Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tzv. Central Europe realizovaný v minulém programovém období 2007-2013. Zasahuje na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země). Cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru, dle příručky pro žadatele (Application Manual). Projekty jsou pro projektové partnery z České republiky nadále spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85% způsobilých výdajů. 

Řízením programu je, stejně jako u minulého programu, pověřeno Město Vídeň a současně pokračuje národní koordinace na území jednotlivých členských států (pro ČR ? Ministerstvo pro místní rozvoj). Administrativní a technickou podporu pro program nadále zajišťuje Společný sekretariát se sídlem ve Vídni.

Stručný popis prioritních os

1. Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

2. Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře
2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn
2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2

3. Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít

4. Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě
4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení

Mapa dotačního území Interreg Central EUROPE

Program Zasahuje na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).

Rozložení finanční alokace

Central Europe 2020 podpoří spolupráci 9 států, v území o celkové rozloze míce než 1 mil. Km2, zahrnující přibližně 146 mil. Obyvatel částkou 231.800.000 Eur.

 

Prioritní osa

Prostředky v EUR

% alokace programu

1.

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy

69.000.000

30 %

2.

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě

44.400.000

19 %

3.

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě

88.800.000

38 %

4.

Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě

29.600.000

13 %

 

CELKEM

231.800.000

 

Odkazy

Veškeré dokumenty programu jsou umístěny zde

Novinky

11. 1. 2017 - CENTRAL EUROPE - zveřejnění upozornění pro české partnery

S ohledem na předkládání žádostí o kontrolu ze strany českých partnerů prostřednictvím monitorovacího systému eMS si dovolujeme všechny české partnery upozornit, že předložení veškeré podpůrné dokumentace, která je specifikována např. v Pokynech pro české partnery nebo v Náležitostech dokladování je nutné učinit mimo eMS (resp. monitorovací systém předložení jakékoliv jiné dokumentace než tzv. zprávy o průběhu projektu a list of expenditure neumožňuje).

Současně si dovolujeme upozornit, že je bezpodmínečně nutné, aby čeští partneři poté, co v eMS předloží zprávu a list of expenditure a finalizují je (tzv. submitted to controller) svého kontrolora o této skutečnosti informovali. Kontakty naleznete v sekci http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-eus-cil-3/.

26. 4. 2017

U níže uvedených projektů došlo k přesunu administrace/výkonu kontroly u českých partnerů z územního pracoviště pro NUTS II Severovýchod na území pracoviště pro NUTS II Jihovýchod (kontaktní údaje na území pracoviště pro NUTS II Jihovýchod naleznete zde: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-eus-cil-3/jihovychod/).

  •  Interreg Central Europe
  •  CE32 AMIIGA
  •  Interreg Europe
  •  PGI00020 RATIO
  •  PGI01388 HoCare
  •  PGI00017 SIE
  •  PGI01361 FINERPOL
  •  PGI00028 SOCIAL SEEDS

31. 7. 2017

Ke dni 31.7.2017 bylo zveřejněno přidělení projektů z druhého kola výzvy programu CENTRAL EUROPE. Konkrétní údaje jsou uvedeny zde. Kontakty na kontrolory jsou dostupné zde pod záložkou příslušného územního pracoviště.

22. 1. 2018

Dovolujeme si Vás informovat, že u níže uvedených projektů došlo ke změně přiřazení kontrolora na české straně. Z Hradce Králové byl do Ostravy přesunut projekt č. CE970 SURFACE, partner IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z. s. Z Ostravy do Hradce králové byl přesunut projekt č. CE1131 FIRECE, partner ENVIROS s. r. o. U ostatních projektů ke změně přiřazení kontrolora nedochází.


1. 2. 2019

Přiřazení Kontrolora pro projekty Interreg CENTRAL EUROPE z 3. kola výzvy

U projektů schválených v rámci třetího kola výzvy naleznete přiřazení Kontrolora (příslušného pracoviště Centra pro regionální rozvoj České republiky) v přiložené tabulce. Kontaktní údaje jsou zveřejněny zde.

Index

Acronym

Partner Role

PP number

PP organization (original)

PP organization (English)

Oddělení

CE1277

Arrival Regions

PP

7

Západočeská univerzita v Plzni

University of West Bohemia in Pilsen

Brno

CE1278

CORCAP

PP

4

Ústecký kraj

Usti Region

Ostrava

CE1278

CORCAP

PP

5

KORDIS JMK

KORDIS JMK

Ostrava

CE1307

YOUMOBIL

PP

6

KORDIS JMK

KORDIS JMK

Ostrava

CE1308

HealingPlaces

PP

9

Mendelova univerzita v Brně

Mendel University in Brno

Brno

CE1315

PIONEERS

PP

4

Mikroregion Sokolov-východ

Microregion Sokolov- East

Hradec Králové

CE1324

CerDee

PP

7

Západočeská univerzita v Plzni

University of West Bohemia

Brno

CE1332

SMACKER

PP

4

Městská část Praha Suchdol

City District of Praha - Suchdol

Hradec Králové

CE1345

SIV

PP

6

Centrum pro komunitní práci SeverníMorava

Centre for Community Organizing NorthernMoravia

Ostrava

CE1359

Centralparks

PP

8

Vzdělávací a informační středisko BíléKarpaty, o.p.s.

Education and Information Centre of BíléKarpaty Mountains

Ostrava

CE1393

ECOS4IN

LP

1

Ústecký kraj

Usti Region

Hradec Králové

CE1401

HoCare2.0

PP

7

Ústav sociálních služeb v Praze, přísp.org.

Institute of social services Prague 4

Hradec Králové

CE1401

HoCare2.0

PP

9

DEX Innovation Centre (Liberec)

DEX Innovation Centre

Hradec Králové

CE1412

boDEREC

PP

3

Česká zemědělská univerzita v Praze

Czech University of Life Sciences Prague

Hradec Králové

CE1457

ALTRU-PRENEUR

PP

9

Jihočeská agentura pro podporuinovačního podnikání, o.p.s.

South Bohemian Agency for Support toInnovative Enterprising

Brno

CE1472

SALUTE

PP

9

IURS - Institut pro udržitelný rozvojsídel z.s.

IURS -Institute for SustainableDevelopment of Settlements

Ostrava

CE1492

4STEPS

PP

5

DEX Innovation Centre

DEX Innovation Centre

Hradec Králové

CE1516

I-CARE-SMART

PP

9

Ústav sociálních služeb v Praze , přísp.org. 

Institute of Social Services Prague4 

Ostrava

CE1516

I-CARE-SMART

PP

10

SPEKTRA, výrobní družstvonevidomých/Zlín

SPEKTRA, manufacturing cooperative

Ostrava

CE1519

CHAIN REACTIONS

PP

5

Regionální rozvojová agentura Plzeňskéhokraje, o. p. s.

Regional Development Agency of thePilsen Region

Ostrava

CE1537

EfficienCE

PP

9

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Pilsen City Public Transport Company

HK

CE1547

CE-Connector

LP

1

DEX Innovation Centre

DEX Innovation Centre

Brno

CE1569

PROSPER_AM.net

PP

5

Jihočeská hospodářská komora

South Bohemian Chamber of Commerce

Brno

CE1581

niCE-life

PP

2

Vysoké učení technické v Brně

Brno University of Technology

Brno

CE1581

niCE-life

PP

3

Fakultní nemocnice Olomouc

The University Hospital Olomouc (UHO)

Ostrava