Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • English
Program Nadnárodní spolupráce INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE navazuje v období 2014-2020 na operační program meziregionální spolupráce INTERREG IVC realizovaný v programovém období 2007-2013. Programové území je tvořeno územím členských států EU a dále je přidruženo Švýcarsko a Norsko.

Program INTERREG EUROPE je financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj  (ERDF). Tematicky je určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Cílem je tedy umožnit veřejným orgánům v programovém území sdílení a výměna zkušeností a inovací, které se zaměřují na efektivní fungování veřejných politik s cílem získání optimálního řešení pro určení a naplnění rozvojových strategií.
 
Základním cílem programu je přispět ke zlepšení implementace programů implementovaných v rámci cíle investice pro růst a zaměstnanost (Cíle 1), případně v rámci cíle evropská územní spolupráce (Cíl 2). Projekty budou moci přispět ke zlepšení implementace programů Cíle 1 a Cíle 2, prostřednictvím jedním z těchto opatření:

 • Implementací nového projektu/nástroje financovaného v rámci programu Cíle 1, Cíle 2
 • Změnou řízení programu/politiky  (úprava podmínek výzev, alternativní metody monitorování, hodnocení)
 • Změnou strategického zaměření programu/politiky (úprava specifického cíle, začlenění nového záměru..)

Do projektů se mohou zapojit veřejné orgány, veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty. Projekty budou financovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů pro veřejné a veřejnoprávní příjemce a 75% pro neziskové soukromé příjemce.  Řízením programu je, stejně jako u předchůdce programu, pověřen region Nord-pas-de Calais se sídlem ve francouzském Lille.


Novinky

2.4.2019: Přidělení kontrolorů pro projekty z 4. kola výzvy programu INTERREG EUROPE naleznete zde. Kontakty jsou k dispozici pod tímto odkazem.

20.4.2018: Přídělení kontrolorů pro projekty z 3. kola výzvy programu INTERREG EUROPE naleznete v článku zde. Kontakty jsou k dispozici pod tímto odkazem.

14.7.2017: Přidělení kontrolorů pro projekty z 2. kola výzvy programu INTERREG EUROPE naleznete v přiloženém souboru. Kontakty jsou k dispozici pod tímto odkazem http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-eus-cil-3/.

11.10.2016:
S ohledem na skutečnost, že první kolo předkládání dokumentace kekontrole na FLC není realizováno prostřednictvím monitorovacího systému eMS, žádáme všechny české partnery, aby na formulář List of expendituredoplnili údaje o osobách, které List of expenditure (a jeho nedílnousoučást List of contracts) vypracovaly a schválily. Případně lze použítformulář, který byl upraven o chybějící pole a je zveřejněn zde.

5.10.2016
: Dovolujeme si upozornit všechny české partnery, že byla vydána třetí verze Programového manuálu - Program a spolu s ní zveřejněny dokumenty/formuláře nutné pro provedení kontroly. Dokumentaci naleznete zde.

Propředkládaní dokumentace ke kontrole není v tomto kole kontroly používán monitorovací systém programu Interreg EUROPE (pro úroveň kontrolydaného partnera). 

Dokumentaci ke kontrole je nutné doručit na místně příslušné oddělení Centra proregionální rozvoj České republiky, kdy je předkládána v podobě fyzickésložky nebo elektronicky. Písemně je nutné doložit podepsané aorazítkované tyto dokumenty: Zprávu, List of expenditure, List ofcontracts, Přehled realizovaných a předpokládaných ZŘ (tento formulářobdržíte od svého Kontrolora), příslušné formuláře Rekapitulací z náležitostí dokladování a relevantní čestná prohlášení.

Předpředložením doporučujeme kontaktovat svého Kontrolora za účelem dojednání dalších podrobností. Kromě povinností uvedených v Programovém manuálu, v Pokynech pro příjemce ke kontrole (naleznete je zde) je nutné se řídit i dle Náležitostí dokladování (naleznete je zde).

26. 4. 2017

U níže uvedených projektů došlo k přesunu administrace/výkonu kontroly u českých partnerů z územního pracoviště pro NUTS II Severovýchod na území pracoviště pro NUTS II Jihovýchod (kontaktní údaje na území pracoviště pro NUTS II Jihovýchod naleznete zde: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-eus-cil-3/jihovychod/).

 •  Interreg Central Europe
 •  CE32 AMIIGA
 •  Interreg Europe
 •  PGI00020 RATIO
 •  PGI01388 HoCare
 •  PGI00017 SIE
 •  PGI01361 FINERPOL
 •  PGI00028 SOCIAL SEEDS

Stručný popis prioritních os

1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

1.1. Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacity

1.2. Podpora inovativních řetězců "inteligentní specializace" a inovačních příležitostí

2.  Konkurenceschopnost malých a středních podnik

2.1. Podpora MSP v růstu, rozvoji a aktivitě na poli inovací

3.  Nízkouhlíkové hospodářství

3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

4. Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji

4.1. Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

4.2. Efektivní využívání zdrojů, ekologický růst a inovace, řízení dopadů na životní prostředí

INTERREG EUROPE bude financovat dvě aktivity:

?         Projekty spolupráce: partnerství veřejných organizací pocházejících z rozdílných evropských států, spolupracující společně po dobu 3 až 5 let, prostřednictví výměny zkušeností týkající se různých tematických oblastí s hlavním cílem zlepšit implementaci programů v rámci Cíle 1 a Cíle 2. Každý region účastnící se projektu bude muset vytvořit Akční plán, který popíše, jak budou výsledky projektu v dané regionu dále využity a implementovány v praxi. Projekty budou také muset monitorovat, jak by daný akční plán využit v praxi. Výzvy k předkládání projektů budou postupně vyhlašovány v průběhu programovacího období.

?         Policy Learning Platforms: prostor pro nepřetržité učení, kde jakákoliv organizace zabývající se politikami regionálního rozvoje bude moci najít řešení pro zlepšení způsobu řízení a implementace veřejných politik v tematických oblastech uvedených výše. 

Mapa dotačního území CENTRAL EUROPE

 

Rozložení finanční alokace

 

Odkazy

Veškeré dokumenty programu jsou umístěny zde

Oficiální stránky programu: http://www.interregeurope.eu


Novinky

5.10.2016
Dovolujeme si upozornit všechny české partnery, že byla vydána třetí verze Programového manuálu - Program a spolu s ní zveřejněny dokumenty/formuláře nutné pro provedení kontroly. Dokumentaci naleznete zde.

Pro předkládaní dokumentace ke kontrole není v tomto kole kontroly používán monitorovací systém programu Interreg EUROPE (pro úroveň kontroly daného partnera). 

Dokumentaci ke kontroleje nutné doručit na místně příslušné oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky, kdy je předkládána v podobě fyzické složky nebo elektronicky. Písemně je nutné doložit podepsané a orazítkované tyto dokumenty: Zprávu, List of expenditure, List of contracts, Přehled realizovaných a předpokládaných ZŘ (tento formulář obdržíte od svéhoKontrolora), příslušné formuláře Rekapitulací z náležitostí dokladování a relevantní čestná prohlášení.

Před předložením doporučujeme kontaktovat svého Kontrolora za účelem dojednání dalších podrobností. Kromě povinností uvedených v Programovém manuálu,  v Pokynech pro příjemce ke kontrole (naleznete je zde) je nutné se řídit i dle Náležitostí dokladování (naleznete je zde).