Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishInterreg V-A Česká republika - Polsko

Stručný popis programu

Programpro období 2014 - 2020 byl pod vedením Řídícího orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj) a Národního orgánu (Ministerstvo regionálního rozvojea infrastruktury PR) a ve spolupráci s českými a polskými programovými partnery  připravován již od roku 2012. Příprava programu, tj.zpracování základního programového dokumentu probíhala ve smyslupříslušných nařízení Evropského parlamentu  a Rady (EÚ) zveřejněnýchv Úředním věstníku EU: http://eur-lex.europa.eu/

Nový program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty spřeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velkýdůraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouzetakové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české apolské příhraničí.

Princip vedoucího partnera, který zodpovídá zarealizaci projektu a musí mít min. jednoho projektového partnera nadruhé straně hranice.

Splnění min. 3 prvních níže uvedených kritérií spolupráce:

  • společná příprava projektu
  • společná realizace projektu
  • společné financování projektu
  • společný personál projektu

Stručný popis prioritních os

Prioritní osa 1: Společné řízení rizik

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace

Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Mapa dotačního území ČR-PR

Rozložení finanční alokace

Finanční alokace programu na celé období je 226 221 710 EUR.

FMP

Pro zájemce o malý projekt (tzv. "mikroprojekt" - celkové výdaje maximálně do 120.000 EUR) je v období 2014 - 2020 připraven nástroj s názvem Fond mikroprojektů. Fond mikroprojektů umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší dotace od 2 tisíc EUR. Maximální výše dotace mikroprojektu je stanovena rozdílně s ohledem na jeho zařazení do příslušné prioritní osy a typu mikroprojektu:

mikroprojekt s vedoucím partnerem - typ mikroprojektu A;

partnerský (komplementární) mikroprojekt - typ mikroprojektu B;

samostatně realizovaný mikroprojekt - typ mikroprojektu C

V rámci prioritní osy 3 a 4 je možná podpora do 20 tisíc EUR u mikroprojektů typu B a C a 40 tisíc EUR u mikroprojektů typu A. V rámci prioritní osy 2 je možná podpora do 30 tisíc EUR u mikroprojektů typu B a C a 60 tisíc EUR u mikroprojektů typu A. Celkové náklady mikroprojektu (tedy včetně spolufinancování) mohou být maximálně do výše dvojnásobku stanovené podpory. Spolufinancování mikroprojektů je max. 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbývající část z vlastních zdrojů žadatelů (konečných uživatelů).

Vhodné aktivity mikroprojektů:

Prioritní osa 2 - mikroprojekty na podporu místního rozvoje a vzniku nových pracovních míst, aktivity zaměřené na propagaci a zpřístupnění a přiblížení přírodního a kulturního dědictví, obnova kulturních a přírodních atraktivit.

Prioritní osa 3 - mikroprojekty zaměřené na vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení, jedná se o mikroprojekty zaměřené na zvyšování kvalifikace a tím i zvyšování možnosti budoucího uplatnění absolventů na trhu práce.

Prioritní osa 4 - mikroprojekty na zvyšování integrace na lokální úrovni, zvyšování institucionální kapacity, podporu spolupráce mezi občany a institucemi formou krátkodobých školení a kurzů, setkávání zájmových skupin, navazování nových kontaktů a vazeb apod.

Euroregion Glacensis - www.euro-glacensis.cz

Euroregion Silesia - www.euroregion-silesia.cz

Euroregion Nisa - www.ern.cz; www.euroregion-nysa.eu

Euroregion Praděd - www.europraded.cz

Euroregion Těšínské Slezsko - www.euregio-teschinensis.eu

Euroregion Beskydy - www.euroregion-beskydy.cz  

Odkazy

Veškeré dokumenty programu jsou umístěny zde

Oficiální stránky programu: http://www.cz-pl.eu

Společný sekretariát

JS Olomouc:

Vedoucí:  Maciej Molak
tel. +420 582 777 421, e-mail: maciej.molak(at)crr.cz

Čeští pracovníci JTS:
Jarnotová Lenka, Mgr. - tel. +420 602 130 838 nebo +420 582 777 435, e-mail: lenka.jarnotova(at)crr.cz (zástupce vedoucího)
Kořínek Arnošt, Ing. - tel. +420 602 417 714 nebo +420 582 777 434, e-mail: arnost.korinek(at)crr.cz  
Waclawczykova Edita, Mgr. - tel. +420 731 593 442 nebo +420 582 777 438, e-mail: edita.waclawczykova(at)crr.cz
Zapletalová Martina, Ing. - tel. + 420 731 635 587 nebo +420 582 777 433, e-mail: martina.zapletalova(at)crr.cz
Daniel Vejrosta, Mgr., DiS. - tel. + 420 582 777 432, e-mail: daniel.vejrosta(at)crr.cz

Polští pracovníci JTS:
Drobek-StelmachBożena (Opolský maršálkovský úřad) - tel. + 420 731 635 588 nebo +420582 777 437, e-mail: bozena.drobek(at)crr.cz
Jesionek Karolina (Slezský maršálkovský úřad) - tel. +420 724 590 547 nebo +420 582 777439, e-mail: karolina.jesionek(at)crr.cz 
Prietzel Rafal (Dolnoslezský maršálkovský úřad) - tel. +420 724 590 571 nebo +420 582 777 431, e-mail: rafal.prietzel(at)crr.cz
Tomala Anna (Dolnoslezský maršálkovský úřad) - tel. +420 602 417 569 nebo +420 582 777 436, e-mail: anna.tomala(at)crr.cz

Newsletter Společného Sekretariátu

říjen 2016

prosinec 2016

duben 2017

květen 2017

duben 2018