Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
 

Interreg V-A Rakousko - Česká republika

Tento program navazuje na Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Příprava nového programu spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou pro programové období 2014-2020 probíhala od ledna 2012. Přípravu zastřešoval Řídící orgán (Úřad vlády Dolního Rakouska) ve spolupráci s Národním orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). Prioritou programu spolupráce Rakousko - Česká republika je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přeshraniční dimenzi.

O prostředky mohou opět žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů bude upřesněn pro každou investiční prioritu. Oproti předchozímu období budou moci v jedné investiční prioritě nově žádat i podnikatelé.

Nařízení nově stanovují podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na rozdíl od programu v období 2007-2013, kdy stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě.

Kritéria spolupráce jsou: 

  • společná příprava projektu
  • společná realizace projektu
  • společný personál
  • společné financování

Stručný popis prioritních os

Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

V rámci prioritní osy 1 jsou podporovány projekty, které je možno zařadit do některé z následujících investičních priorit:

Investiční priorita 1a je orientována na rozvoj výzkumu a inovační infrastruktury a na podporu odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu. V rámci této investiční priority mají být podporovány např.:

  • tvorba přípravných studií a plánovacích aktivit pro investice do výzkumné a inovační infrastruktury,
  • investice do nových společně využívaných výzkumných a inovačních zařízení (případně do rozšíření a modernizace zařízení),
  • konkrétní přeshraniční výzkumné a inovační aktivity využívající stávající kapacity ad.

Investiční priorita 1b se zaměřuje na podporu podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání. Podporovány mají být např. investice v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, aplikace veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí a klastrů apod.     

Prioritní osa 2: Životní prostředí a zdroje

Projekty, které mohou být podpořeny v rámci prioritní osy 2, musí být zařazeny do jedné z investičních priorit 6c, 6d a 6f.

Investiční priorita 6c je zaměřena na zachování, ochranu, propagaci a rozvoj přírodního a kulturního dědictví.

Investiční priorita 6d se soustředí na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a půdy a podporu ekosystémových služeb prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur.

Investiční priorita 6f je orientována na podporu inovativní technologie s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu, nebo s cílem snížit znečištění ovzduší.

Prioritní osa 3: Rozvoj lidských zdrojů

Prioritní osa 3/investiční priorita 10a je zaměřena na investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a rozvoje celoživotního vzdělávání, k čemuž by měly přispět společné programy vzdělávání, odborné přípravy a školení, koncipované na míru potřebám přeshraničního regionu, zejména s ohledem na charakteristiku trhu práce (např. tvorba studijních plánů/osnov, výměna studentů a pracovníků, harmonizace a uznávání kvalifikací, dvojstranné odborně vzdělávací programy, výuka cizích jazyků).

Prioritní osa 4: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Předmětem zájmu prioritní osy 4/investiční priority 11a je posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinnost veřejné správy. Příkladem podporovaných aktivit může být rozvoj spolupráce obcí, měst a regionů a dalších institucí v rámci veřejného sektoru a také posílení sítí (zvláště nevládních organizací) na místní/regionální úrovni (s důrazem na přeshraniční působení a cíle).


Mapa dotačního území

Do programového území na české straně spadá Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Na rakouské straně pak Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf.

GFX | mapa.png

Rozložení finanční alokace


FMP

tato kapitola bude výhledově doplněna

Odkazy

Veškeré dokumenty programu jsou umístěny zde

Oficiální stránky programu: http://www.at-cz.eu/cz

Společný sekretariát

JS podporuje Řídicí orgán a Monitorovací výbor při jejich činnostech. Poskytuje potencionálním žadatelům informace o možnostech financování v rámci Programu a pomáhá příjemcům v průběhu celého projektového cyklu. JS sídlí v Rakousku u Řídicího orgánu v St. Pöltenu a v České republice v Brně (Mariánské náměstí 617/1).

Kontakty:

St. Pölten

Helena Holzmüller, MA (vedoucí)

Tel.: +43 2742 9005 14923

E-mail: helena.holzmueller@noel.gv.at

Elisabeth Anna Kerndl, MA - záležitosti eMS pro rakouské žadatele

Tel.: +43 2742 9005 14268

E-mail: elisabethanna.kerndl@noel.gv.at

Nicole Neumayr, MA

Tel.: +43 2742 9005 14910

E-mail: nicole.neumayr@noel.gv.at

Barbara Demeterova, MSc.

Tel.: +43 2742 9005 14912

E-Mail: barbara.demeterova@noel.gv.at

Brno

Mgr. Radim Herčík

Tel.: +420 518 770 251, +420 739 547 386

E-mail: radim.hercik@crr.cz

Mgr. Marta Vodičková

Tel.: +420 703 186 824

E-mail: marta.vodickova@crr.cz

Mgr. Ing. Klára Nosková

Tel.: +420 518 770 252, +420 739 547 396

E-mail: klara.noskova@crr.cz

Ing. Petra Dvořáková

Tel.: +420 518 770 248, +420 736 527 900

E-mail: petra.dvorakova@crr.cz