Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Program pro období 2014 - 2020 byl pod vedením Řídícího orgánu (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR) a Národního orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj) a ve spolupráci s českými a slovenskými  programovými  partnery  připravován již od února 2012. Nový program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a slovenské příhraničí.

Oprávnění žadatelé (Vhodní příjemci): veřejnoprávní, neziskové organizace nebo i v některých případech podnikatelské subjekty.

Princip vedoucího partnera, který zodpovídá za realizaci projektu a musí mít min. jednoho projektového partnera na druhé straně hranice.

Splnění min. 3  kritérií spolupráce

  • společná příprava projektu
  • společná realizace projektu
  • společný personál projektu
  • společné financování projektu 

Stručný popis prioritních os

1. Využívání inovačního potenciálu

2. Dopravní dostupnost

3. Kvalitní životní prostředí

4. Rozvoj místních iniciativ

Mapa dotačního území ČR-PR      

Do podporovaného území České republiky spadá Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj. Na území Slovenské republiky je to pak Žilinský samosprávný kraj, Trenčínský samosprávný kraj a Trnavský samosprávný kraj.Rozložení finanční alokace

Finanční alokace na program je 90 139 463 EUR.

FMP

Mikroprojekty  budou realizovány v rámci PO 3 (60%) a PO 2,6c - kulturní a přírodní dědictví (40%), stejně budou vykazovány i administrativní náklady na projekty.

Finanční rozmezí u mikroprojektů u PO 3:            3 000 - 20 000 EUR

Finanční rozmezí u mikroprojektů u PO 2:            3 000 - 30 000 EUR

Maximální podíl nákladů na administraci u projektů činí 16 %.

Odkazy

Veškeré dokumenty programu jsou umístěny zde

Oficiální stránky programu: http://www.sk-cz.eu/cs/uvodna-stranka/

Společný sekretariát

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Oddelenie pre Spoločný technický sekretariát programov cezhraničnej spolupráce, Račianska 153/A, Bratislava 33.

www.sk-cz.eu