Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishStanoviska Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Dotaz

Výklad pro

Interreg EUROPE

Výklad pro

Interreg Central Europe

 

Zaměstnánína částečný úvazek s pružným počtem odpracovaných hodin na projektu zaměsíc - výše mzdových nákladů se stanovuje dle počtu odpracovaných hodinna projektu a hodinové sazby, kterou je možné vypočíst jako podílposledních doložených ročních hrubých mzdových nákladů (tj. mzdovýchnákladů za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců) a 1720 hodin. Jemožné v případě neexistence ročních hrubých mzdových nákladů konkrétníhozaměstnance použít roční hrubé mzdové náklady stejné nebo obdobnépozice v dané organizaci?

 

ANO- v případě neexistence ročních hrubých mzdových nákladů konkrétníhozaměstnance se může použít roční hrubé mzdové náklady stejné neboobdobné pozice v dané organizaci.

NE -v případě že nejsou k dispozici roční hrubé mzdové náklady danéhozaměstnance není možné tuto metodu použít a musí se počkat, až budoutyto data k dispozici.

 

PS:MMR jako člen monitorovacího výboru programu odeslal na sekretariátprogramu a ostatním členským států požadavek na změnu tohoto výkladu aumožnění využití i roční mzdové náklady obdobné nebo stejné pozicev organizaci. Případně umožnění alternativní kalkulace mezd. O výsledkubude MMR informovat.

Vpřípadě, že jeden zaměstnanec pracuje na projektu na dvou odlišnýchpozicích (např. projektový manažer a analytik), je možné, aby v rámciprojektu měl uzavřenu pouze jednu smlouvu s uvedením obou dvou pozic?Alternativně měl uzavřené dvě separátní smlouvy na každou pozici zvlášť?

ANO - obě varianty jsou možné s tím, že musí být v souladu s národní legislativou.

ANO - obě varianty jsou možné s tím, že musí být v souladu s národní legislativou.

Je kapesné způsobilý výdaj?

ANO - v případě, že je kapesné součástí diet (daily allowance) a umožněno interní směrnicí/pravidly organizace.

NE - pokud není součástí diet (daily allowance).

ANO - v případě, že je kapesné součástí diet (daily allowance) a umožněno interní směrnicí/pravidly organizace.

NE - pokud není součástí diet (daily allowance).

Je cestovní pojištění způsobilý výdaj?

ANO - pro zaměstnance projektového partnera a cesty spojené s projektem.

ANO - pro zaměstnance projektového partnera a cesty spojené s projektem.


Aktualizace 16.12.2016:

Výklad MMR ke způsobilosti výdajů nárokovaných na základě vnitropodnikových faktur resp. výdajů podložených interní kalkulací, které představují ocenění služeb poskytovaných příjemcem v rámci projektu v podobě věcného příspěvku

Pro způsobilost takto nárokovaných výdajů byly ze strany MMR stanoveny níže uvedené podmínky, které musí být splněny kumulativně.

Podmínky pro způsobilost výdajů nárokovaných na základě vnitropodnikových faktur resp. výdaje podložené interní kalkulací jsou následující:

  • způsobilé budou jen prvotní výdaje, tj. ty, které organizaci příjemce skutečně vznikly a byly uhrazeny (podmínka úhrady se netýká odpisů vybavení, které je pro dané činnosti použito ? zde se uplatňování odpisů řídí stejnými pravidly jako v ostatních případech). Budou to tedy výdaje např. na externí dodávky a služby, které s plněním byly spojené, výdaje na mzdy nebo platy osob, které se přímo na plnění pro projekt podílely, cestovní výdaje s plněním související, odpisy vybavení, které bylo pro plnění použito, pokud jsou uplatněny. Výdaje musí být přiřazeny vždy k příslušné položce rozpočtu a musí být doloženy standardně, tj. k vnitropodnikové faktuře budou doloženy i prvotní doklady a jejich úhrada;
  • výdaje, které jsou v projektu uplatňovány paušální sazbou (personální, pokud se uplatňují paušálem a režijní vždy) není možné v rámci vnitropodnikové faktury uznat a musí být vyloučeny;
  • zisk způsobilý není, i kdyby byl přiměřený