Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishÚspory v projektech

Úspory v projektech nelze použít na realizaci aktivit, které nebyly plánovány v projektové žádosti. Toto stanovisko má obecnou platnost napříč programy Přeshraniční spolupráce.

Výjimkou jsou případů, kdy je to nezbytně nutné pro úspěšnou realizaci projektu a dosažení cílů projektu. Takové případy musí být řádně odůvodněné.

Na slevy/snížení jednotkových cen daného plnění se pohlíží jako na úspory.