Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishIntegrovaný operační program

Integrovaný operační program (IOP) je jedním z tematických operačních programů pro období 2007-2013. IOP byl schválen Evropskou komisí dne 20. 12. 2007 a usnesením vlády ČR č. 175/2006 bylo do funkce Řídícího orgánu ustaveno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Celková alokace činí 1,58 mld. EUR, což je 5,82 % z celkového objemu prostředků ze strukturálních fondů určených v tomto období pro Českou republiku. IOP je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), příspěvek z ERDF je podle obecného nařízení maximálně 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů, minimální hranice spolufinancování z národních veřejných zdrojů je nejméně 15 % celkových způsobilých veřejných výdajů.

IOP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj. Mezi hlavní témata IOP patří rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb a veřejného zdraví, služby zaměstnanosti, služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podpora cestovního ruchu, kulturní dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Cílem IOP je modernizovat veřejnou správu, zvýšit kvalitu a dostupnost veřejných služeb a podpořit územní rozvoj.

V IOP mezi příjemci převažují orgány veřejné správy (stát, kraje, obce, svazky obcí) a jimi zřizované či zakládané organizace. Tyto typy příjemců budou převažovat ve všech prioritních osách programu a ve všech oblastech intervence. Kromě toho jsou v určitých prioritních osách také vybraná zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace, zaměstnavatelé, podnikatelé, vlastníci bytových i nebytových domů, občané s trvalým pobytem v ČR a další.

Centrum pro regionální rozvoj ČR plní v IOP roli zprostředkujícího subjektu, poskytuje zejména konzultační služby a školení pro příjemce dotací.  CRR může být v rámci IOP také příjemcem dotace. V takovém případě funkci zprostředkujícího subjektu vykonává Řídící orgán IOP.