Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishIntegrovaný operační program

Integrovaný operační program (IOP) byl jedním z tematických operačních programů pro období 2007-2013. IOP byl schválen Evropskou komisí dne 20. 12. 2007 a usnesením vlády ČR č. 175/2006 bylo do funkce Řídícího orgánu ustaveno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Celková alokace činila 1,58 mld. EUR, což je 5,82 % z celkového objemu prostředků ze strukturálních fondů určených v tomto období pro Českou republiku. IOP byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), příspěvek z ERDF byl podle obecného nařízení maximálně 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů, minimální hranice spolufinancování z národních veřejných zdrojů byla nejméně 15 % celkových způsobilých veřejných výdajů.

IOP byl zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj. Mezi hlavní témata IOP patřil rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb a veřejného zdraví, služby zaměstnanosti, služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podpora cestovního ruchu, kulturní dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Cílem IOP bylo modernizovat veřejnou správu, zvýšit kvalitu a dostupnost veřejných služeb a podpořit územní rozvoj.

V IOP mezi příjemci převažovaly orgány veřejné správy (stát, kraje, obce, svazky obcí) a jimi zřizované či zakládané organizace. Tyto typy příjemců převažovaly ve všech prioritních osách programu a ve všech oblastech intervence. Kromě toho byla určitých prioritních osách také vybraná zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace, zaměstnavatelé, podnikatelé, vlastníci bytových i nebytových domů, občané s trvalým pobytem v ČR a další.

Centrum pro regionální rozvoj ČR plnilo v IOP roli zprostředkujícího subjektu, poskytovalo zejména konzultační služby a školení pro příjemce dotací.  CRR bylo v rámci IOP také příjemcem dotace. V tomto případě funkci zprostředkujícího subjektu vykonával Řídící orgán IOP.