Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishDokumenty IOP

Projekty jsou předkládány do kontinuální, nebo časově uzavřené výzvy. U kontinuální výzvy jsou žádosti přijímány průběžně, nikoli na základě klasické "výzvy k předkládání projektů". To znamená, že je možné předkládat projektové žádosti průběžně během celého období realizace programu. Výběrová komise bude zasedat podle potřeby, minimálně však pětkrát ročně. U časově uzavřené výzvy sdělí Zprostředkujícím subjektům Řídící orgán přesný termín vyhlášení výzvy nejpozději 25 pracovních dní před tímto termínem.

Žadatel podává projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Jedná se o elektronický nástroj určený pro žadatele o finanční podporu a následně příjemce, který je přímo napojen na IS Monit7+. Formulář projektové žádosti včetně seznamu povinných příloh je k dispozici v elektronické formě na centrálním serveru systému Benefit7 na webové adrese www.eu-zadost.cz. Žadatel po vyplnění a finálním uložení odevzdává vytištěnou a podepsanou formu projektové žádosti. Podrobné instrukce pro práci s IS Benefit7 jsou obsažené v nápovědě přímo v aplikaci a v Příručce pro žadatele a příjemce. Od 1. 9. 2009 příjemci povinně předkládají Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku elektronicky pomocí IS Benefit.