Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishIntegrovaný regionální operační program

Pro nadcházející programové období 2014-2020 bude mít Česká republika k dispozici z evropských fondů částku přibližně 20,5 mld. EUR. Usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 byly vymezeny operační programy pro nové období, kterých bude oproti současnému období méně - konkrétně se jedná o osm tematických operačních programů, dva speciální programy v oblasti rybářství a zemědělství, pět programů přeshraniční spolupráce, dva programy nadnárodní spolupráce a programy meziregionální spolupráce. Více informací lze nalézt na stránkách Strukturálních fondů.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) bylo rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 69/2014 ze dne 30. dubna 2014 pověřeno plněním úkolů v Integrovaném regionálním operačním programu. Jedná se o jeden z osmi nových tematických operačních programů, jehož garantem a řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Na základě článku 123, odstavce 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 bude Centrum pro regionální rozvoj ČR vykonávat v programu IROP funkci zprostředkujícího subjektu. Další informace a dokumenty lze nalézt na stránce programu IROP.

Na konci roku 2014 zveřejnilo MMR předběžný harmonogram vyhlašování prvních výzev v jednotlivých operačních programech, včetně programu IROP. Ten byl spuštěn v červenci 2015, kdy byly vyhlášeny první výzvy ve SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Informace o plánu vyhlašování výzev naleznete v harmonogramu výzev (aktualizace k 20.12.2016):

Na stránkách IROP najdete také odpovědi na často kladené dotazy k programu a dokumenty k IROP.

Upozorňujeme všechny žadatele a příjemce programu IROP, že dokumentaci prezentovanou jinými subjekty nemůže MMR ani Centrum kontrolovat, a tudíž nemůže garantovat jejich aktuálnost a věcnou správnost. Proto doporučujeme čerpat informace vždy z oficiálních zdrojů - webu dotaceeu.cz nebo strukturalni-fondy.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA PRACOVNÍKY CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY PRO IROP NALEZNETE V SEKCI KONTAKTY IROP.