Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishPostup konzultací a kontrol zakázek v IROP

Aktuality

7.11.2017

Informace pro žadatele a příjemce k omezení konzultací veřejných zakázek IROP

Centrum pro regionální rozvoj České republiky informuje žadatele a příjemce IROP, že přistoupilo k omezení osobních a e-mailových konzultací k veřejným zakázkám. Uvedené omezení se týká zakázek, u nichž dosud nevznikla povinnost předložení dokumentace zakázky ke kontrole ze strany Centra tak, jak je uvedeno v platné dokumentaci IROP (viz kap. 5 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce).

Kontroly veřejných zakázek, u nichžžadatelům/příjemcům vznikla povinnost předložení dokumentace zakázky kekontrole ze strany Centra, zůstávají tímto nedotčeny, a nadále probíhají způsobem uvedeným v platné dokumentaci IROP.

Centrum přistoupilo k omezení konzultacík veřejným zakázkám IROP z důvodu maximálního vytížení kapacit Centraurčených pro kontrolu veřejných zakázek. Specialisté pro administraciveřejných zakázek se budou prioritně věnovat kontrolám aktuálněpředložených veřejných zakázek.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen "Centrum") tímto poskytuje potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen "IROP") bližší informaci o postupu a způsobu konzultací a kontroly zakázek v rámci IROP, které navazuje na vyjádření Centra ze dne 29. srpna 2016.

 

Postup Centra při rozhodování, zda v konkrétním případě poskytne konzultaci nebo zda provede kontrolu zakázky bezprostředně po obdržení dokumentace či až následně při uplatnění výdajů ze zakázky v žádosti o platbu, je navázán na fázi projektového cyklu, resp. na povinnost předkládat dokumentaci k VZ a typu zakázky.

Odborná konzultace bude poskytnuta pouze v případě disponibilních kapacit Centra, a to po interním vyhodnocení významu konzultované zakázky (zejm. s ohledem na její finanční rozsah, zda se jedná o vzorovou dokumentaci, která bude následně v rámci IROP používána opakovaně, apod.) a to pouze do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, neboť po uzavření smlouvy již nelze fakticky naplnit smysl konzultace, kterým je předejít případným chybám při přípravě zadávacích podmínek či v průběhu zadávacího/výběrového řízení.

A. fáze projektu PŘED PODÁNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI - Centrum poskytuje odborné konzultace

B. fáze projektu PO PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

B.1  Před "rozhodným okamžikem" (u projektových žádostí s dosud neukončenou fází hodnocení), u kterých nebylo zasláno interní depeší vyrozumění o vzniku povinnosti předkládat dokumentaci k VZ resp. nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, popř. byla povinnost předkládat dokumentaci k VZ pozastavena (žadatelé informování interní depeší) - Centrum poskytuje odborné konzultace

B.2 Po "rozhodném okamžiku", tj. u projektových žádostí, u kterých bylo zasláno interní depeší vyrozumění o vzniku povinnosti předkládat dokumentaci k VZ a u projektů, kde bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace

B.2.1 Zakázky v režimu zákona a zakázky vyšší hodnoty

- Centrum provede bezprostředně po obdržení dokumentace úplnou kontrolu zakázky před jejím zahájením a před uzavřením smlouvy

- Centrum provede kontrolu ukončených zakázek (tj. s uzavřenou smlouvou) nejpozději před proplacením první žádosti o platbu (dále také "ŽOP"), ve které jsou výdaje dané zakázky uplatňovány

B.2.2 Zakázky malé hodnoty

- Centrum provede kontrolu zakázky nejpozději před proplacením první žádosti o platbu, ve které jsou výdaje dané zakázky uplatňovány