Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishPostup konzultací a kontrol zakázek v IROP

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen "Centrum") tímto poskytuje potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen "IROP") bližší informaci o postupu a způsobu konzultací a kontroly zakázek v rámci IROP, které navazuje na vyjádření Centra ze dne 29. srpna 2016.

 

Postup Centra při rozhodování, zda v konkrétním případě poskytne konzultaci nebo zda provede kontrolu zakázky bezprostředně po obdržení dokumentace či až následně při uplatnění výdajů ze zakázky v žádosti o platbu, je navázán na fázi projektového cyklu, resp. na povinnost předkládat dokumentaci k VZ a typu zakázky.

Odborná konzultace bude poskytnuta pouze v případě disponibilních kapacit Centra, a to po interním vyhodnocení významu konzultované zakázky (zejm. s ohledem na její finanční rozsah, zda se jedná o vzorovou dokumentaci, která bude následně v rámci IROP používána opakovaně, apod.) a to pouze do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, neboť po uzavření smlouvy již nelze fakticky naplnit smysl konzultace, kterým je předejít případným chybám při přípravě zadávacích podmínek či v průběhu zadávacího/výběrového řízení.

A. fáze projektu PŘED PODÁNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI - Centrum poskytuje odborné konzultace

B. fáze projektu PO PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

B.1  Před "rozhodným okamžikem" (u projektových žádostí s dosud neukončenou fází hodnocení), u kterých nebylo zasláno interní depeší vyrozumění o vzniku povinnosti předkládat dokumentaci k VZ resp. nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, popř. byla povinnost předkládat dokumentaci k VZ pozastavena (žadatelé informování interní depeší) - Centrum poskytuje odborné konzultace

B.2 Po "rozhodném okamžiku", tj. u projektových žádostí, u kterých bylo zasláno interní depeší vyrozumění o vzniku povinnosti předkládat dokumentaci k VZ a u projektů, kde bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace

B.2.1 Zakázky v režimu zákona a zakázky vyšší hodnoty

- Centrum provede bezprostředně po obdržení dokumentace úplnou kontrolu zakázky před jejím zahájením a před uzavřením smlouvy

- Centrum provede kontrolu ukončených zakázek (tj. s uzavřenou smlouvou) nejpozději před proplacením první žádosti o platbu (dále také "ŽOP"), ve které jsou výdaje dané zakázky uplatňovány

B.2.2 Zakázky malé hodnoty

- Centrum provede kontrolu zakázky nejpozději před proplacením první žádosti o platbu, ve které jsou výdaje dané zakázky uplatňovány