Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • EnglishStav žádostí o podporu v IROP

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v zájmu zvýšení informovanosti žadatelů o procesu hodnocení spustil projekt "Informativních tabulek" ke stažení přímo na webu Centra, která doplňuje přímou komunikaci přes MS2014+. Tabulka jsou aktualizovány na týdenní bázi. 

Tabulka individuálních projektů a projektů IPRÚ je ke stažení zde

Tabulka Integrovaných nástrojů (ITI a MAS) je ke stažení zde

Datum aktualizace: 7. 10. 2019

Žadatel je od 1. 9. 2016 o průběhu hodnocení své Žádosti o podporu informován z následujících zdrojů:

 • depešemi zasílanými žadateli prostřednictvím MS2014+
 • informací poskytovanými z webových stránek Centra(dále viz níže)
 • informací, kterou poskytne Manažer projektu (doplnění, upřesnění)

Žadatel je po podání Žádosti o podporu informován o přiřazení Manažera projektu přímo depeší v systému MS2014+. S ním komunikuje zejména potřebu změn projektu a potřebu doplňujících informací, které nezíská jinde a zejména s ním komunikuje v období po ukončení hodnocení projektu.

Další informace získá žadatel z výše uvedené tabulky. Tabulka je aktualizována 1x týdně s uvedením k jakému datu je aktuální. Pro otevření tabulky je zapotřebí MS Excel s povolenými makry (formát xlsm). Tabulka obsahuje data o všech projektech ve fázi hodnocení, ale zobrazí data vždy pouze o jednom konkrétním projektu, a to po zadání registračního čísla projektu (koncového čísla za posledním lomítkem bez nul např. 686) a Hash kódu Žádosti o podporu (informace dostupná v IS KP).

Pozn.: Tabulka neposkytuje informace o průběhu přezkumného řízení ani průběhu opravného hodnocení, poslední evidovaný stav v tabulce je vyřazení žádosti. Doporučení k financování = odeslání na ŘO IROP (administrativní úkon po ukončení hodnocení-analýza rizik/Ex-ante kontrola), vzniká rozdíl mezi nastavením stavu v MS2014+ a doporučením k financování.

V první části tabulky je souhrnný přehled o Žádosti o podporu:

 • Registrační číslo projektu
 • Specifický cíl IROP
 • Výzva
 • Druh výzvy (Průběžná/Kolová)
 • Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu     
 • Datum zaregistrování Žádosti o podporu
 • Informace, jestli byla Žádost o podporu stažena žadatelem (ANO=stažena žadatelem)
 • Celkový výsledek hodnocení žádosti
- probíhá hodnocení (bližší informace jsou v tabulce dále) = Žádost je stále v pozitivním stavu (v procesu hodnocení od předložení žádosti do odeslání k doporučení k financování na ŘO IROP)

- vyřazena přijatelnost = Žádost o podporu byla vyřazena v kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí

- vyřazena věcné hodnocení = Žádost o podporu byla vyřazena ve věcném hodnocení 

- doporučeno k financování = Žádost o podporu byla doporučená k financování (ukončení procesu hodnocení Žádosti Centrem pro regionální rozvoj České republiky)      

V další části tabulky získá žadatel informaci o následujících dílčích stavech průběhu hodnocení:

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí - stav Nerelevantní (NR) se zobrazí v případě, že je Žádost o podporu vyřazena/stažena žadatelem.

 • Žádost o podporu má přiděleného Manažera projektu (ANO=Manažer projektu je přidělen/NE=Manažer projektu dosud není přidělen)
 • Žádost o podporu má přiděleného Řádného hodnotitele (ANO=Řádný hodnotitel je přiřazen/NE=Řádný hodnotitel dosud není přiřazen) - v případě, že k přiřazení hodnotitele nedošlo 5. (resp. 8. v případě kolové výzvy) pracovní den, je o důvodech nepřiřazení žadatel následně informován depeší prostřednictvím MS2014+ ze strany Oddělení monitoringu a hodnocení a následně každý 7. pracovní den, pokud důvody nepřiřazení přetrvávají. O přiřazení hodnotitele bude Žadatel informován další depeší.
 • Zahájena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (skutečné zahájení hodnocení hodnotitelem: ANO/NE).
 • Lhůta pro kontrolu formálních náležitosti a přijatelnosti nebyla překročena - v případě, že již byla překročena lhůta pro kontrolu FnaP a stále nebylo zahájeno hodnocení projektu (a je přiřazený hodnotitel), je o důvodech nezahájení hodnocení žadatel informován depeší prostřednictvím MS2014+ ze strany Manažera projektu (ANO-nebyla překročena = celková lhůta pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí nebyla překročena, NE-lhůta překročena = celková lhůta pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí byla překročena).
 • Ukončena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí (ANO=byla ukončena/NE=nebyla ukončena).

Věcné hodnocení - stav Nerelevantní (NR) se zobrazí v případě, že nebyla ukončena předchozí fáze nebo se věcné hodnocení ve výzvě neprovádí nebo je Žádost o podporu vyřazena/stažena žadatelem.

 •  Zahájeno Věcné hodnocení (skutečné zahájení hodnocení alespoň jedním hodnotitelem) nebo je Věcné hodnocení nerelevantní (ANO=věcné hodnocení zahájeno/NE=věcné hodnocení není zahájeno).
 • Lhůta pro Věcné hodnocení nebyla překročena - v případě, že již byla překročena lhůta pro věcné hodnocení a stále nebylo zahájeno věcné hodnocení projektu, je o důvodech nezahájení hodnocení žadatel informován depeší prostřednictvím MS2014+ ze strany Manažera projektu (ANO-nebyla překročena = celková lhůta pro věcné hodnocení nebyla překročena, NE-lhůta překročena = celková lhůta pro věcné hodnocení byla překročena).
 • Ukončeno Věcné hodnocení (ANO=bylo ukončeno/NE=nebylo ukončeno).

Závěrečné ověření způsobilosti (ZOZ) - stav Nerelevantní (NR) se zobrazí v případě, že nebyly ukončeny předchozí fáze nebo je Žádost o podporu vyřazena/stažena žadatelem.

 • Žádost o podporu má přiděleného Manažera projektu Centra (ANO=Manažer projektu je přidělen/NNE=Manažer projektu dosud není přidělen).
 • Žádost o podporu má přiděleného Řádného hodnotitele dané fáze (ANO=Řádný hodnotitel je přiřazen/NE=Řádný hodnotitel dosud není přiřazen) - v případě, že k přiřazení hodnotitele nedošlo 8. pracovní den od předání projektu z Integrovaného nástroje (ITI/MAS) na Centrum, je žadatel o důvodech nepřiřazení následně informován depeší prostřednictvím MS2014+ ze strany Oddělení monitoringu Centra.
 • Zahájena kontrola Závěrečného ověření způsobilosti (skutečné zahájení hodnotitelem: ANO/NE).
 • Lhůta pro kontrolu Závěrečného ověření způsobilosti nebyla překročena - v případě, že již byla překročena lhůta pro kontrolu Závěrečného ověření způsobilosti a stále nebylo zahájeno hodnocení projektu (a je přiřazený hodnotitel), je o důvodech nezahájení hodnocení žadatel informován depeší prostřednictvím MS2014+ ze strany Manažera projektu Centra (ANO-nebyla překročena=celková lhůta pro kontrolu závěrečného ověření způsobilosti nebyla překročena, NE-lhůta překročena=celková lhůta závěrečného ověření způsobilosti byla překročena).
 • Ukončena kontrola Závěrečného ověření způsobilosti (ANO=byla ukončena/NE=nebyla ukončena).

Ex-ante analýza rizik a Ex-ante kontrola - stav Nerelevantní (NR) se zobrazí v případě, že nebyly ukončeny předchozí fáze nebo je Žádost o podporu vyřazena/stažena žadatelem.

 •  Zahájena Ex-ante analýzy rizik (ANO=byla zahájena/NE=nebyla zahájena).
 • Lhůta pro analýzu rizik nebyla překročena (ANO-nebyla překročena=celková lhůta pro analýzu rizik nebyla překročena, NE-lhůta překročena=byla překročena celková lhůta pro analýzu rizik).
 • Analýza rizik je ukončena (ANO=byla ukončena/ NE=nebyla ukončena).
 • Bude provedena Ex-ante kontrola (ANO=bude provedena/NE=nebude provedena).
 • Zahájení Ex-ante kontroly (ANO=byla zahájena/NE=nebyla zahájena/NR=nebude provedena).
 • Konec Ex-ante kontroly (ANO=byla ukončena/NE=nebyla ukončena/NR=nebude provedena).
 • Žádost o podporu odeslaná jako doporučená k financování (ANO=Žádost o podporu byla doporučena k financování)