Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishDoporučení Centra pro výběr poradenské firmy

Centrum pro regionální rozvoj (Centrum) zaznamenalo článek v Deníku z 21. srpna 2019, týkající se neziskové organizace, jejížprojekt byl vyřazen z hodnocení kvůli nedodané dokumentaci. Organizacepřitom měla na vyřízení dokumentace najatou poradenskou firmu. Ačkolijsou pravidla hodnocení jasně daná pro všechny žadatele, Centrum chápeobtížnost situace, ve které se nezisková organizace nachází. Proto námdovolte vydat několik doporučení pro potenciální žadatele:

1. Konzultujte s Centrem pro regionální rozvoj

Centrum má v každém kraji regionální pracoviště, kde je možné i před podáním Žádosti o podporukonzultovat veškeré náležitosti spojené s výzvami, popř. podánímprojektu. Po podání žádosti je pak možné se s dotazy obracet na manažeraprojektu k daného kraje, o jehož přiřazení je žadatel informován depešív MS2014+.

2. S rozvahou vybírejte poradenskou firmu

Pokud si vybíráte poradenskou firmu, klaďte velký důraz na reference,zkušenosti jiných žadatelů či počet schválených žádostí. Po výběruporadenské firmy s ní pak udržujte aktivní kontakt během celého procesu.

3. Kontrolujte, co se děje s projektem

Je velmi žádoucí, aby si žadatelé ponechali možnost kontrolovat, cose s projektem děje, což je možné nastavit v systému MS2014+ (návodníže). Tak budou žadatelé informováni o všem, co se na projektu děje, ikdyž si najmou poradenskou firmu, která má plnou moc a činí veškerékroky v průběhu podávání projektu (statutárnímu zástupci organizace takchodí veškeré informace o pohybech a změnách na projektu, stejně jakovšechny požadavky Centra).

Jak toto nastavit? Postupujte dle Přílohy č. 1 Specifických pravidel -v tomto případě uvádíme text k 82. výzvě IROP "Rozvoj sociálních služebII (SVL)". Při vyplňovaní žádosti věnujte pozornost záložce Osobysubjektu. Do této záložky se uvádějí osoby k zadanému typu subjektu -statutární zástupce a kontaktní osoba žadatele, osoba jednající jménemžadatele/příjemce.

V případě, že žadatel dá plnou moc/pověření k podepisování úloh jinéosobě, vyberte typ subjektu zástupce žadatele (osoba jednající jménemúčastníka) a na záložce Osoby subjektu vyplňte identifikační a kontaktníúdaje všech osob oprávněných k podepisování úloh (žádost o podporu,žádost o změnu, žádost o platbu, zpráva o realizaci, zpráva oudržitelnosti, žádost o přezkum rozhodnutí).

Zaškrtnutím checkboxu potvrďte, zda se jedná o kontaktníosobu nebo statutárního zástupce žadatele. Je možné zaškrtnout obacheckboxy. Stiskem tlačítka Uložit žadatel údaje uloží. Tyto údaje semusí vyplnit pouze u žadatele.

Právnické osoby (netýká veřejnoprávních právnických osob) zadají osoby:

1)      jména osob s podílem v právnické osobě žadatele/příjemce

2)      jména osob, v nichž má žadatel/příjemce podíl

3)      osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto podílu

Výběr subjektu - v horní tabulce vyberte subjekt, ke kterému chcete přiřadit osobu subjektu.

Dále pak vyplňte údaje o osobě žadatele.

Pokud budete potřebovat podporu při nastavení kontaktujte příslušného administrátora monitorovacího systému pro váš kraj.