Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • EnglishNejčastější pochybení při předkládání Žádostí o platbu/Zpráv o realizaci projektu

V souvislosti s narůstajícím počtem projektů v realizaci, které jsou administrovány na Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen "Centrum"), připravilo Centrum pro příjemce dotace informace k administraci Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (dále jen "ŽoP/ZoR"), které zahrnují doporučení ke správnému postupu při zpracování a předložení uvedených dokumentů v monitorovacím systému MS2014+.

Přehled nejčastějších pochybení a obecná doporučení vychází z dosavadní zkušenosti Centra z průběhu kontrol ŽoP/ZoR. Konkrétně tedy uvádíme nedostatky, které byly identifikovány nejčastěji, a příjemci by se jich měli vyvarovat.

Ke správnému předložení ŽoP/ZoR je zapotřebí využít Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - konkrétně přílohu "P26_Postup pro vyplňování ZŽoP ZoR v MS2014+", ve které je uveden podrobný postup pro vyplňování jednotlivých záložek v MS2014+ ve zjednodušené žádosti o platbu a zprávě o realizaci projektu.

Konkrétní nedostatky u Zpráv o realizaci a u Žádosti o platbu:

Zpráva o realizaci

 • Zpráva o realizaci není podepsána statutárním zástupcem ani jinou osobou k tomuto úkonu oprávněnou.

 • Sledované období od/do musí být shodné s plánovaným harmonogramem projektu, nebo se skutečností (v případě předčasného předložení ŽoP a ZoR)

 • Nebývají vyplněny všechny povinné záložky či nejsou vyplněny zcela - opakující se nedostatky jsou identifikovány především na záložkách

o    Indikátory - datum naplnění indikátoru neodpovídá skutečnému datu naplnění; není uvedena cílová hodnota indikátoru; přírůstek může být vykazován i mínusovou hodnotou (např. indikátor 32 300 v 37. výzvě)

o    Publicita - není vyplněno pole "komentář"

o    Veřejné zakázky - není nastaven správný stav; případně chybí aktuální údaje o VZ, veškeré doklady k VZ předložené formou depeše nebo údaje o smlouvě o dílo a údaje o dodavateli

o    Etapy - skutečné datum zahájení a ukončení nesouhlasí se skutečností

o    Klíčové aktivity - nevyplněná záložka, případně popis není v souladu s žádostí o podporu nebo Studií proveditelnosti.

 Žádost o platbu

 • Není doložena oddělená účetní evidence (musí být zajištěno jednoznačné přiřazení účetních položek vztahující se k realizaci projektu)

 • Není doložena kopie smluv o zřízení bankovních účtů, ze kterých byly provedeny úhrady předkládaných účetních/daňových dokladů k proplacen, nebo čestné prohlášení - příloha č. 32 Obecných pravidel

 • Absence příloh k účetním dokladům (objednávka, smlouva o dílo, předávací protokol, dodací list, soupis provedených prací, výpis z účtu)

 • Nedoložena smlouva mezi příjemcem a dotčeným subjektem (příkazní/mandátní smlouvou), která upravuje správu majetku příjemce dotace z IROP

 • K publicitě není doložená fotodokumentace, případně je nečitelná nebo není z fotodokumentace patrné, zda je vyvěšena v místě realizace

 • Naplnění indikátorů nebývá doloženo relevantními dokumenty/fotodokumentací.

 • Číslo bankovního účtu uvedené ve smlouvě s dodavatelem se neshoduje s číslem bankovního účtu uvedeného na faktuře.

 • Zaúčtování dokladů není v souladu se schváleným rozpočtem, finančním plánem a s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, tj. vzniká nesoulad mezi investicemi a neinvesticemi. Změnu rozdělení výdajů mezi investice a neinvestice je zapotřebí provést formou Žádosti o změnu před koncem etapy/projektu.
 • Stavební rozpočet - předložený soupis provedených prací nemá shodnou strukturu a formát jako byl smluvní rozpočet stavby.
 • Chyby v soupisce dokladů - vyplněné údaje neodpovídají skutečnosti:

o   nejsou vyplněna pole "Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje" a "Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje"

o   není vyplněno pole "Rozpočtová položka druhová" dle Právního aktu (sloupec druh. tříd.)

o   nesoulad mezi uvedenými úhradami faktur a doloženými úhradami faktur na základě výpisu z účtů,

o   u výdajů na stavební práce je nezbytné rozdělení mezi hlavní, vedlejší a nezpůsobilé výdaje. Vysvětlení je možné uvést přímo v soupisce dokladů v poli "Popis výdaje"

o   Na fakturách není uvedena jednoznačná vazba na projekt, tj. registrační číslo projektu.

o   Pole "číslo účetního dokladu v účetnictví" - pro lepší přehlednost je ideální uvádět číslo faktury

Administrace Žádostí o platbu a Zprávy o realizaci projektu