Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishInformace Centra pro regionální rozvoj České republiky

o změně postupů při kontrole změny závazků ze smlouvy / dodatku

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen "Centrum") si dovoluje upozornit, že upravuje svoje postupy kontroly změny závazků ze smlouvy / dodatku na veřejné zakázce.

 Důvodem úpravy postupů je záměr Centra zjednodušit a urychlit průběžnou administraci projektu, neboť do úplného dokončení realizace projektu jsou závěry z kontroly změny závazku ze smlouvy předběžné a mohou být na základě aktuálně zjištěných skutečností přehodnoceny.

Z těchto důvodu budou výdaje spojené se změnou závazku ze smlouvy / dodatku propláceny v jednotlivých etapách na základě dílčí projektové kontroly, tj. kontroly zejména souladu předmětu dodatku s pravidly IROP, žádostí o podporu a samotnou uzavřenou smlouvou.

 Posouzení souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a rovněž Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, v platném znění, tzv. zakázkovou kontrolu, provede Centrum souhrnně pro všechny předložené změny závazku ze smlouvy / dodatky nejdříve s předložením posledního výdaje k proplacení, který se vztahuje k předmětné veřejné zakázce (tj. při poslední žádosti o platbu, ve které budou uplatněny výdaje z této zakázky / smlouvy), nejpozději však po ukončení závěrečné etapy projektu.

Výsledky zakázkové kontroly se promítnou nejpozději ve výstupu kontroly závěrečné žádosti o platbu.

V návaznosti na skutečnost, že Centrum provede zakázkovou kontrolu až po dokončení předmětu plnění smlouvy, je při změnách závazku z uzavřené smlouvy potřeba dbát zvýšené opatrnosti a nejlépe potenciálním pochybením předcházet tím, že již v zadávacích podmínkách budou v maximálně možné míře předvídány budoucí změny závazku ze smlouvy, zejména pak podmínky pro oprávněné prodloužení plnění předmětu smlouvy (např. nepříznivé klimatické podmínky).