Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • EnglishVýzvy v Integrovaném regionálním operačním programu

Integrovaný regionální operační program (IROP) je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí.

Hlavními oblastmi, do nichž směřuje podpora, jsou silnice II., případně III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv. e-government a územní plánování měst a obcí.

Podpora je územně směřována do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR.

Program je rozdělen na prioritní osy, ty se poté dále člení na specifické cíle, v nichž jsou vyhlašovány výzvy, do nichž se mohou se svými projektovými žádostmi hlásit žadatelé.

Členění podporovaných aktivit na prioritní osy

IROP je členěn na 5 prioritních os (PO):

PONázev POZaměřeníAlokace
1Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regionyInfrastruktura1,568 mld. EUR
2Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionůLidé1,742 mld. EUR
3Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucíInstituce0,801 mld. EUR
4Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)CLLD390 mil. EUR
5Technická pomocŘízení IROP139 mil. EUR

Členění prioritních os na specifické cíle

Prioritní osy se dále dělí na specifické cíle (SC):

PO 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

 • 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
 • 1.2  Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • 1.3  Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

PO 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

 • 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 • 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
 • 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 • 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

PO 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

 • 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů
 • 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

 • 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech aktivizace místního potenciálu
 • 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

PO 5 - Technická pomoc

 • 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

Pozn.: PO 5, resp. SC 5.1 jsou určeny pro Řídicí orgán IROP, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a zprostředkující subjekt IROP, kterým je Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

V rámci specifických cílů jsou vyhlašovány výzvy, tedy příležitosti pro předkládání projektových záměrů v daných oblastech. Přehled vyhlášených výzev uvádíme v rámci členění SC.