Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • EnglishVýzvy v Integrovaném regionálním operačním programu

Integrovaný regionální operační program (IROP) je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí.

Hlavními oblastmi, do nichž směřuje podpora, jsou silnice II., případně III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv. e-government a územní plánování měst a obcí.

Podpora je územně směřována do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR.

Program je rozdělen na prioritní osy, ty se poté dále člení na specifické cíle, v nichž jsou vyhlašovány výzvy, do nichž se mohou se svými projektovými žádostmi hlásit žadatelé.

Členění podporovaných aktivit na prioritní osy

IROP je členěn na 5 prioritních os (PO):

PO Název PO Zaměření Alokace
1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Infrastruktura 1,568 mld. EUR
2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Lidé 1,742 mld. EUR
3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Instituce 0,801 mld. EUR
4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) CLLD 390 mil. EUR
5 Technická pomoc Řízení IROP 139 mil. EUR

Členění prioritních os na specifické cíle

Prioritní osy se dále dělí na specifické cíle (SC):

PO 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

 • 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
 • 1.2  Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • 1.3  Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

PO 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

 • 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 • 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
 • 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 • 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

PO 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

 • 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů
 • 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

 • 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech aktivizace místního potenciálu
 • 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

PO 5 - Technická pomoc

 • 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

Pozn.: PO 5, resp. SC 5.1 jsou určeny pro Řídicí orgán IROP, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a zprostředkující subjekt IROP, kterým je Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

V rámci specifických cílů jsou vyhlašovány výzvy, tedy příležitosti pro předkládání projektových záměrů v daných oblastech. Přehled vyhlášených výzev uvádíme v rámci členění SC.