Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishMatice způsobilosti výdajů

Centrum pro regionální rozvoj zveřejňuje přehledy způsobilosti výdajů k vybraným specifickým cílů IROP. Přehledy obsahují nejčastější příkladyuplatňovaných výdajů z daných specifických cílů, včetně označení jejich způsobilosti/nezpůsobilosti a vazby na hlavní nebo vedlejší aktivity projektu. Přehledy budou dle potřeby aktualizované a rozšiřované i na další specifické cíle IROP.

Aktuálně jsou vypracované tyto matice:

Upozornění: Nejedná se o absolutní výčet způsobilých/nezpůsobilých výdajů. Každý výdaj musí splnit základní hlediska způsobilosti dle Obecných pravidel a být v souladu s pravidly způsobilosti daného specifického cíle, resp. aktivity.  Způsobilost každého výdaje bude posouzena ve vztahu k zaměření a cíli projektu, v rámci kterého bude uplatňován.

V případě pochybností konzultujte s vaším krajským pracovištěm Centra pro regionální rozvoj.